Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza efektywności projektów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226020-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza efektywności projektów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ukierunkowany jest na wprowadzenie studentów w problematykę współczesnej analizy efektywności projektów i zaznajomienie ich z głównymi aspektami metodyki prowadzenia takiej analizy. Problematyką wykładu jest więc tematyka oceny opłacalności, analizy ryzyka oraz finansowania realizacji projektów w praktyce gospodarczej.

Pełny opis:

Celem realizacji programu wykładu jest przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnej do przeprowadzenia analizy efektywności projektu. Zakłada się, że słuchacze wykładu nabędą umiejętności wymagane od analityków i uczestników zespołów projektowych w związku z przeprowadzaniem kompleksowego, całościowego wieloaspektowego probabilistycznego rachunku efektywności, na który składa się zarówno bezwzględna jak i względna ocena opłacalności (deterministyczna) projektu oraz analiza ryzyka projektu. Uczestnik wykładu w oparciu o uzyskaną wiedzę będzie posiadał również umiejętność do opracowania założeń procesu finansowania projektu obejmującego najważniejsze jego etapy, począwszy od oszacowania potrzeb finansowych, identyfikacji oraz analizy możliwych źródeł finansowania projektu do oszacowania kosztów związanych z wybranymi sposobami finansowania projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2013;

2. Opcje realne w projektach inwestycyjnych, praca zbiorowa pod. red. W. Rogowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008;

3. W. Rogowski, A. Michalczewski, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A.Szablewskiego, Poltext, Warszawa, 2013;

2. Wycena przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 2011;

3. Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, praca zbiorowa pod red. M.Panfila, Poltext, Warszawa 2009;

4. W. Behrens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych feasibility study, UNIDO, Warszawa 2003;

5. A.Damodaran, Finanse korporacyjne, wyd. II, Helion Gliwice 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość w zakresie projektów inwestycyjnych, zasad, wymogów procesów: finansowania, inwestowania, deinwestowania, reinwestowania.

Znajomość metodyki oceny opłacalności projektów.

Wiedza dotycząca możliwości pozyskania źródeł finansowania projektów.

Znajomość metodyki analizy ryzyka projektu.

Znajomość współzależności finansowania procesu inwestycyjnego z finansowaniem przedsiębiorstwa na poziomie korporacyjnym.

Umiejętności:

Umiejętność opracowania założeń określających wymogi procesu finansowania i realizacji projektu inwestycyjnego.

Umiejętność doboru metod, przeprowadzenia analizy i interpretacji uzyskanych wyników w zakresie oceny opłacalności projektu inwestycyjnego.

Umiejętność doboru metod, przeprowadzenia analizy i interpretacji uzyskanych wyników w zakresie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego.

Umiejętność wyboru źródeł finansowania i koordynacji przebiegu finansowania projektu inwestycyjnego.

Umiejętność monitorowania opłacalności i ryzyka projektu w okresie życia projektu.

Kompetencje społeczne:

Zdolność kompleksowej interpretacji założeń, dokumentacji i przebiegu realizacji projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem opłacalności i ryzyka.

Zdolność do okazywania aktywnej postawy w grupie charakterystycznej dla lidera zespołu o wysokich zdolnościach analitycznych.

Demonstrowanie profesjonalizmu w podejściu do powierzonych zadań w oparciu o zawansowany aparat pojęciowy z zakresu finansów, umiejętności organizacyjne oraz rozległą wiedzę o procesie zarządzania.

Zdolność do formułowania i prezentacji stanowiska o wysokich walorach etycznych w sposób złożony, precyzyjny i przekonujący.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudia Martinek-Jaguszewska, Jolanta Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Waldemar Rogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0