Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko i interesariusze w zarządzaniu projektami (KnZP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 225080-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ryzyko i interesariusze w zarządzaniu projektami (KnZP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zarządzanie interesariuszami i ryzykiem projektu należą do kluczowych kompetencji zespołu zarządzającego projektem. Interesariusze tworzą środowisko realizacji projektu, są również głównym źródłem ryzyka w projekcie, dlatego należy traktować te zagadnienia łącznie. Przedmiot ma na celu wyposażenie studentów w kompetencje niezbędne do skutecznego angażowania interesariuszy w projekcie i ograniczania niepewności w projekcie poprzez sprawne zarządzanie ryzykiem.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów z podstawową terminologią zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

- przedstawienie metod zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

- przedstawienie problemów zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

- przedstawienie możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu zarządzania interesariuszami i ryzykiem w innych dziedzinach zarządzania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Nowoczesne zarządzanie projektami, M. Trocki (red), PWE, Warszawa 2013

2. Zarządzanie projektem europejskim, M. Trocki (red.), PWE, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Podręcznik Angażowania Interesariuszy, Stakeholder Research Associates Canada Inc., UNEP, AccountAbility, 2005

2. Practical Project Risk Management: The ATOM Methodology, David Hillson, Peter Simon, Management Concepts, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość terminologii zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

Znajomość podstawowych metodyk i standardów zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

Znajomość zasad identyfikacji interesariuszy i ryzyka projektu

Znajomość zasad analizy i oceny interesariuszy i ryzyka projektu

Znajomość zasad planowania strategii wobec interesariuszy i ryzyka projektu

Umiejętności:

Umiejętność formułowania i definiowania problemów zarządzania interesariuszami i ryzykiem projektu

Umiejętność identyfikowania interesariuszy i ryzyka w projekcie

Umiejętność analizy i oceny interesariuszy i ryzyka w projekcie

Umiejętność planowania działań wobec interesariuszy i ryzyka w projekcie

Umiejętność wdrażania zaplanowanych działań wobec interesariuszy i ryzyka w projekcie

Kompetencje społeczne:

Umiejętność kreatywnego poszukiwania problemów

Umiejętność analizy i syntezy złożonych zagadnień

Umiejętność pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

ocena z ćwiczeń: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Juchniewicz, Paweł Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Juchniewicz, Paweł Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0