Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierowanie zespołem i rozwój kapitału ludzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 224530-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierowanie zespołem i rozwój kapitału ludzkiego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MEN
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Formowanie zespołu i determinanty jego efektywności. Skuteczna komunikacja i podejmowania decyzji w zespole. Rozwiązywanie problemów zespołowych i znaczenie konfliktu w zespole. Dobór narzędzi motywacyjnych do potrzeb i możliwości członków zespołu. Znaczenie talentu w gospodarce opartej na wiedzy i projektowanie procesu zarządzania talentami. Narzędzia rozwoju kapitału ludzkiego oraz zarządzania karierą pracowników. Ocena efektywności procesów rozwojowych.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zrozumienie zasad i determinantów kierowania zespołem pracowników oraz rozwoju kapitału ludzkiego, w organizacjach zróżnicowanych pod względem wielkości i struktury. Realizacja celu zajęć wymaga poznania szerokiego spektrum procesów i narzędzi determinujących dynamikę i efektywność pracy zespołowej, w oparciu o praktyczne przykłady z praktyki biznesowej. Po ukończeniu zajęć słuchacze zdobędą umiejętności projektowania rozwiązań z zakresu zarządzania zespołem (w tym: doboru pracowników i formowania zespołu, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktem, motywowania, kierowania rozwojem), jak również z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego (w tym: projektowania procesów rozwojowych, zarządzania karierą i zarządzania talentami). Zajęcia obejmować będą kształtowanie umiejętności menedżerskich (zarządzania ludźmi w zespołach), jak również wiedzy na temat projektowania rozwiązań o charakterze systemowym ? na potrzeby całej organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, red. naukowa M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014.

2. Wachowiak P., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, red. naukowa M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2016

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, red. naukowa Ł. Sienkiewicz, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

3. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.

4. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Rozumie pojęcia kapitału ludzkiego oraz zarządzania kapitałem ludzkim i potrafi wyjaśnić ich rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zna i potrafi wyjaśnić etapy formowania zespołu oraz zasady doboru pracowników do zespołu.

Zna zasady skutecznej komunikacji i podejmowania decyzji w zespole

Zna pojęcie talentu i rozumie jego znaczenie w gospodarce i przedsiębiorstwie opartym na wiedzy

Zna narzędzia rozwoju, zarządzania karierą oraz zarządzania talentami.

Umiejętności:

Potrafi wykorzystać zasady zarządzania zespołem oraz wyznaczać cele i zadania członkom zespołu

Umie właściwie dobrać narzędzia motywowania i zarządzania efektywnością pracowników zespołu.

Potrafi zaprojektować proces rozwoju pracowników zespołu, uwzględniając ich aspiracje i potencjał oraz możliwości organizacji.

Zna skuteczne sposoby rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktem w zespole pracowniczym

Kompetencje społeczne:

Rozwija umiejętność pracy w zespole oraz koordynacji pracy zespołu pracowników

Potrafi skutecznie komunikować cele zespołowe oraz ocenić stopień ich realizacji

Umie zadbać o rozwój własnych kompetencji i ma świadomość konieczości ciągłego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Łabędzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Łabędzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Łabędzki, Celina Sołek-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Chmielewiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0