Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223330-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regiony turystyczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka podstawowych pojęć związanych z aspektami przestrzennymi gospodarki turystycznej oraz narzędzi umożliwiających ocenę potencjału i stan rozwoju turystyki na wybranym obszarze. Prezentacja aktualnych trendów rozwojowych na światowym i polskim rynku turystycznym w aspekcie przestrzenno-ekonomicznym.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z przestrzennymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki turystycznej. Przygotowanie studentów do posługiwania się narzędziami umożliwiającymi ocenę zasobów, uwarunkowań i stopnia rozwoju turystyki w regionie. Przedstawienie struktury przestrzennej współczesnej gospodarki turystycznej i wybranych form turystyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2014.; Ł. Nawrot, P. Zmyślony, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

Kompendium wiedzy o turystyce, red. G.Gołembski, WN PWN, Warszawa-Poznań 2002;T.Lijewski, B.Mikułowski, J.Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008; Turystyka, W. Kurek (red.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011; M. Żemła, Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, GWSH im. Korfantego, Katowice 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student będzie znał i rozumiał uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i przestrzenne rozwoju turystyki.

2. Student będzie dysponował wiedzą na temat aktualnych trendów rozwojowych turystyki.

3. Student pozna narzędzia oceny stanu rozwoju gospodarki turystycznej oraz oceny atrakcyjności walorów turystycznych.

Umiejętności:

1. Student będzie potrafił samodzielnie zbierać i wykorzystywać informacje pozwalające ocenić stan i możliwości rozwoju turystyki.

2. Student będzie umiał zaprezentować ocenę uwarunkowań rozwoju wybranej formy turystyki.

3. Student będzie potrafił przedstawić propozycje działań o charakterze strategicznym w zakresie zarządzania rozwojem turystyki w regionie

Kompetencje społeczne:

1. Student będzie potrafił ocenić kierunki rozwoju turystyki z punktu widzenia etyki i społecznej wrażliwości.

2. Student jest zdolny do samodzielnego uczenia i prezentowania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 15.00%

inne: 85.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Michał Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Michał Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0