Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa i eksploatacja baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 223060-S
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa i eksploatacja baz danych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasady budowy relacyjnej bazy danych oraz rozszerzeń obiektowych pozwalających na przechowywanie złożonych wewnętrznie struktur. Przegląd podstawowych zapytań do baz danych oraz techniki zaawansowane pozwalające na pracę w złożonym środowisku, co do wolumenu danych, liczby różnorodnych struktur, potrzeb informacyjnych użytkowników. Wykorzystanie funkcji agregujących, analitycznych, konstrukcji charakterystycznych dla pracy w środowisku hurtowni danych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie:

1. zasad budowy relacyjnej bazy danych rozszerzonej o struktury obiektowe Oracle 12c

2. zasad eksploatacji bazy danych: aktualizacji oraz czytania

3. zaawansowanych zapytań z wykorzystaniem wielu struktur w tym złożonych, wykorzystujących operacje na zbiorach, perspektywy wbudowane

4. zapytań wykorzystujących funkcje agregujące (w tym z operatorami rozszerzonymi), analityczne oraz funkcje o charakterze proceduralnym

5. sposobów operowania na dużych zbiorach danych

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Price, Oracle Database 12c i SQL. Programowanie, Helion 2015; J. Ullman, J. Widom, Podstawowy kurs baz danych Wyd. III, Helion 2011.

Literatura uzupełniająca:

A. Alapati, D. Kuhn, B. Padfield, Oracle 12c. Problemy i rozwiązania, Helion 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna sposoby agregacji danych i stosowania funkcji analitycznych dla celów analizy zarządczej

ma wiedzę na temat typów operacji na bazie danych: zna podstawowe i zaawansowane komendy SQL,

zna środowisko pracy z bazą danych Oracle, rozumie działanie systemu uprawnień, potrafi wskazać i zinterpretować potrzebne metadane

jest w stanie opisać oczekiwane rezultaty wykonania polecenia lub sekwencji poleceń

Umiejętności:

umie interpretować komunikaty i metadane generowane przez ORDBMS Oracle

umie stosować komendy języka SQL dla rozwiązania problemów biznesowych sformułowanych w języku potocznym

umie wybrać optymalny kod SQL dla rozwiązania problemu

umie pracować w symulowanym środowisku korporacyjnym z wieloma użytkownikami jednej bazy, w różnych strefach czasowych, w różnych środowiskach narodowych

Kompetencje społeczne:

potrafi wykonać transformacje problemu biznesowego w problem SQL-owy łącząc wiedzę ekonomiczną z informatyczną

ma zdolność do szukania lepszych rozwiązań postawionego problemu

ma umiejętność wyszukiwania i posługiwania się wiarygodną i rzetelną dokumentacją jak np. Oracle on-line oraz wiedzą z forów np. Ask Tom

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Wódz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Witold Świerzy, Danuta Wódz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Norbert Paska, Witold Świerzy, Danuta Wódz, Andrzej Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Norbert Paska, Witold Świerzy, Danuta Wódz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Wódz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0