Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222490-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rachunek kosztów jako źródło informacji dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych. Wpływ zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa na zmiany w systemach rachunku kosztów. Wykorzystanie rachunku kosztów w dostarczaniu informacji o stopniu wykonania zaplanowanych do osiągnięcia wyników. Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu efektywnością procesów, działań oraz zasobów. Przełożenie rachunku kosztów na proces planowania i kontroli w organizacjach zdecentralizowanych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcjami rachunku kosztów jako narzędzia zarządzania kosztami podmiotu działającego w zaawansowanym otoczeniu gospodarczym oraz kształtowanie umiejętności ich praktycznej aplikacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Sojak, Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, SKwP, ZG Instytut Certyfikacji Zawodowej Ksiegowych, warszawa 2019; Rachunek kosztów i rachunkowośc zarządcza: kompendium wiedzy, red. R. Kotapski, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2020. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, A.Karmańska (red.), DIFIN, 2006. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, G.K.Świderska (red.), MAC/DIFIN, 2009; M. Biernacki, Środowiskowy rachunek kosztów cyklu życia produktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2018.

Literatura uzupełniająca:

E. Hellich, Determinanty rozwoju rachunku kosztów [w:] Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości: wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania, oficyna Wydawnica SGH, Warszawa 2019, ss. 127-137; T. Wnuk-Pel, Controlling kosztów, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017; C.Drury, Management and cost Accounting, Cengage Learning EMEA, 2008 (lub kolejne ed.) Zarządzanie kosztami i efektywnością, R.Kaplan, R.Cooper, Wolters Kluwer, 2002; E.Nowak, M.Wierzbiński, Rachunek Kosztów. Modele i zastosowania, PWE 2010; Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, red. nauk. I.Sobańska, Wydawnictwo C.H.Beck 2009.

Czasopisma "Controlling i rachunkowość zarządcza", "Rachunkowość", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP";

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student jest w stanie:

1. Zidentyfikować przesłanki zmian w systemach rachunku kosztów w przedsiębiorstwach

2. przedstawić charakterystyki nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów

3. określić znaczenie dla zarządzania kosztami takich koncepcji jak: rachunek kosztów działań, zarządzanie kosztami działań, rachunek kosztów klienta, rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów dostawców, analiza wartości, rachunek kosztów zmiennych.

Umiejętności:

Student potrafi:

1. przeprowadzić kalkulację kosztów produktów i dla innych obiektów kosztowych

2. zaprojektować raporty dla potrzeb analizowania kosztów oraz podejmowania decyzji

3. wykorzystać w celach decyzyjnych informacje o kosztach i rentowności.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie

1. iż podejmowanie właściwych decyzji wymaga rzetelnej informacji, w tym kosztowej

2. iż planowanie i kontrola wymagają profesjonalizmu i etycznych zachowań.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

egzamin testowy: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Baran, Mariusz Karwowski, Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Hellich, Mariusz Karwowski, Małgorzata Krysik, Monika Łada, Marcin Pielaszek, Zuzanna Świerc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krysik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Karwowski, Małgorzata Krysik, Marcin Pielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0