Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222140-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Rozszerzenie wiedzy ekonomicznej o zagadnienia związane z miejscem środowiska i zasobów naturalnych w naukach ekonomicznych. Poznanie wzajemnych interakcji mechanizmów ekonomicznych i środowiska oraz głównych problemów ekologicznych. Wyjaśnienie zakłóceń rynku związanych z korzystaniem ze środowiska i metod ich internalizacji. Poznanie możliwości włączenia aspektów środowiskowych do narzędzi analizy ekonomicznej i wykorzystania w procesie podejmowania decyzji. Poznanie metod wartościowania dóbr nierynkowych

Środowisko naturalne i jego zasoby - miejsce w naukach ekonomicznych. Wykorzystanie zasobów, wpływ degradacji środowiska na gospodarkę, najważniejsze problemy środowiskowe. Środowisko jako determinanta rozwoju gospodarczego. Środowiskowe efekty zewnętrzne i metody ich internalizacji. Teoria i narzędzia ekonomiczne w polityce ekologicznej i procesach podejmowania decyzji. Analiza kosztów i korzyści. Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska. Metody wartościowania strat i aktywów środowiskowych. Ocena projektów środowiskowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Żylicz, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004; Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, praca zbiorowa pod red. B.Fiedora, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002; Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. nauk. P. Jeżowski), Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

T.Tietenberg, Environmental and Natural Resource Economics, Pearson Education (Addison Wesley), 2007; Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. Pr. zb. pod red. P. Jeżowskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2007; Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (red nauk. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski, I. Dymitryszyn), Wyd II popr. i uzup., Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna teorię ekologicznych efektów zewnętrznych i koncepcję internalizacji kosztów zewnętrznych.

2. Student zna administracyjno-prawne i ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska i ich skuteczność.

3. Student zna podstawy analizy kosztów i korzyści oraz metody wartościowania aktywów środowiskowych.

4. Student zna zasady polityki ekologicznej Polski i polityki klimatycznej UE.

Umiejętności:

1. Student potrafi rozróżnić i określić elementy regulacji ilościowej (standardy emisji, pozwolenia, zakazy) i regulacji jakościowej (nakazy, standardy imisji i standardy technologiczne).

2. Student umie sformułować warunki i założenia handlu emisjami i ekologicznej reformy podatkowej (ETR).

3. Student potrafi zdefiniować i zastosować metody szacowania korzyści i strat w procesie podejmowania decyzji.

4. Student umie sformułować i uzasadnić kluczowe wyzwania dla Polski wynikające z konwencji międzynarodowych i polityki klimatycznej UE.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozwija swoją świadomość ekologiczną i buduje podstawy do zachowań ekologicznych.

2. Student rozumie znaczenie problemów środowiskowych dla rozwoju zrównoważonego w wymiarze krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

inne: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0