Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222130-D Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ekonomia sektora publicznego bada wpływ działalności rządu na zachowanie gospodarstw domowych i firm. Wykorzystanie modeli mikroekonomicznych do badania programów rządowych, dotyczących np. dobrobytu lub bezpieczeństwa, pozwala zrozumieć, w jaki sposób jednostki teoretycznie powinny reagować na zmianę polityk rządowej. Rząd ma możliwości zwiększania dochodów podatkowych. A więc - jak najefektywniej opodatkować jednostki? Czy rząd powinien wprowadzić np. podatek płaski? Jak powinien zmienić obowiązkowy system podatkowy? Jak zmiany podatkowe powinny obciążać podatników? Ten wykład przedstawia podstawy do odpowiedzi na takie pytania i wiele innych. Wykorzystywanie narzędzi analizy ekonomicznej w celu zrozumienia bieżącej polityki rządowej i jej skutków jest celem tego wykładu. Dodatkowymi celami są: zapoznanie studentów z metodami analizy ekonomii sektora publicznego i pokazanie jak te metody mogą być wykorzystywane do analizy wielu zagadnień, jak chociażby polityka fiskalna. Wykład równ

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami ekonomii sektora publicznego i granicami racjonalności regulacji i deregulacji. Dodatkowo student będzie miał możliwość zaznajomić się z reformami sektora publicznego w warunkach współczesnej gospodarki. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z usługami infrastruktury gospodarczej, regulacjami krajowych i lokalnych monopoli naturalnych, regulacjami taryf oraz wyborem form organizacyjno-prawnych jednostek organizacyjnych sektora publicznego.

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (4,5 ECTS). Wśród wykładowców jest czterech pracowników samodzielnych. Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną, przy zastosowaniu środków audiowizualnych. Na wykładzie omawiane są zarówno najważniejsze teorie, jak również najnowsze wyniki badań empirycznych z obszaru ekonomii sektora publicznego. Literatura to klasyczne podręczniki przetłumaczone i wydane w Polsce oraz rekomendowane przez wykładowców artykuły z uznanych czasopism o zasięgu międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

C.V. Brown, P.M. Jackson, Public Sector Economics, Blackwell

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w sektorze publicznym oraz ich wpływu na gospodarkę a także wykazuje znajomość szerszego kontekstu polityki makroekonomicznej i polityk szczegółowych

2. Student rozpoznaje regulacyjne funkcje administracji rządowej i samorządowej, wyjaśnia zakres i różnice regulacji ekonomicznej i regulacji społecznej oraz rozumie, na czym polega zawodność rynku i zawodność państwa, zna ich objawy i przyczyny a także zna podstawowe argumenty za regulacją i deregulacją

3. Student zna charakterystykę struktur rynkowych (w szczególności monopolu i monopolu naturalnego) oraz zna zasady polityki antymonopolowej i możliwości i sposoby demonopolizacji i deregulacji monopoli naturalnych

4. Student zna kategorię dóbr publicznych i rozumie znaczenie opłat dla reglamentacji dóbr świadczonych przez sektor publiczny a także zna kategorię efektów zewnętrznych i rozumie koncepcję internalizacji kosztów zewnętrznych dla regulacji ilościowej i podatkowej w kontekście wspierania rozwoju zrównoważonego

5. Student zna podstawy opodatkowania w kontekście efektywności i sprawiedliwości oraz rozumie znaczenie wydatków publicznych, redystrybucji dochodów, wpływów z podatków i opłat dla budzetów i i deficytu budżetowego

Umiejętności:

1. Student potrafi zdefiniować pojęcie sektora publicznego i wymienić grupy jednostek organizacyjnych i instytucji sektora publicznego oraz określić charakterystyczne zadania państwowych organów i instytucji regulacyjnych

2. Student umie określić podstawy regulacji cen i taryf w sektorze publicznym oraz wyjaśnić możliwości i ograniczenia deregulacji cen

3. Student potrafi uzasadnić konieczność wybranej reformy sektora publicznego i określić jej kluczowe elementy w kontekście zmiany demograficznej (np. system emerytalny, opieka zdrowotna, opieka socjalna, edukacja) lub wymogów UE (np. kolej, energetyka, środowisko, ochrona klimatu)

4. Student umie określić warunki i narzędzia oceny projektów i programów w sektorze publicznym

5. Student potrafi scharakteryzować formy organizacyjno-prawne w sektorze publicznym i koncepcję partnerstwa publiczno-prywatnego oraz opisać główne kierunki postępowego zarządzania publicznego (NPM, good governance) oraz określić przyczyny i skutki korupcji i zachowań rent seeking

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Student wykazuje zrozumienie potrzeby internalizacji ekologicznych kosztów zewnętrznych oraz aktywnej promocji rozwoju zrównoważonego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w gospodarce i w ramach własnych zachowań

2. Student rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań i sytuacji korupcyjnych oraz ich szkodliwość ekonomiczną i społeczną

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

referaty/eseje: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Będzieszak, Lidia Dzierżek, Krzysztof Jarosiński, Ewelina Nojszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Ciżkowicz, Lidia Dzierżek, Zbigniew Grzymała, Janusz Jabłonowski, Iga Magda, Ewelina Nojszewska, Anna Ruzik-Sierdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Ciżkowicz, Lidia Dzierżek, Marek Góra, Adam Jarosz, Aneta Kosztowniak, Iga Magda, Joanna Marczakowska-Proczka, Krzysztof Marczewski, Marek Radzikowski, Artur Tomeczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.