Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222120-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia rozwoju
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-EKO
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ubóstwo, nierówność i niedorozwój. Teorie rozwoju. Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyko ekonomiczne, polityczne i prawne. Technologia i postęp techniczny w procesach wzrostu i rozwoju. Inwestowanie w kapitał ludzki: edukacja i zdrowie. Kapitał społeczny i czynniki kulturowe. Znaczenie zasobów naturalnych i środowiska. Rynki rolne. Kredyt rolny, mikrokredyty.

Pełny opis:

Celem wykładu jest: przedstawienie głównych problemów, technik i narzędzi przydatnych w analizie wzrostu i rozwoju gospodarczego; omówienie roli rozmaitych czynników wzrostu gospodarczego w teorii ekonomii i w polityce gospodarczej; pokazanie współczesnych dyskusji o światowych problemach wzrostu i rozwoju.

Wykład stara się odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania współczesnej ekonomii. Skąd bierze się wzrost gospodarczy? Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? W odpowiedzi na pierwsze pytanie prezentowany jest klasyczny model Solowa oraz nowszy, endogeniczny model wzrostu. Szczegółowo dyskutowana jest rola poszczególnych czynników rozwoju: instytucji, kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, technologii oraz zasobów i środowiska naturalnego. Najważniejszą częścią wykładu jest przedstawienie najnowszych koncepcji wyjaśniających źródła niedorozwoju jako wyniku błędów koordynacji i pojawiania się wielopunktowych stanów równowagi w świecie korzyści skali. W trakcie zajęć analizowane są m.in. przykłady krajów, które doświadczyły przyspieszenia lub załamania tempa rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Todaro, S.Smith, Economic Development, 10th ed., London 2008; Ekonomia rozwoju (red. R. Piasecki), Warszawa 2007; A.P.Thirlwall, Growth and Development, 8th ed., London 2006; D.Ray, Development Economics, Princeton 1998; ; Z. Kozak, Ekonomia zacofania i rozwoju, "Monografie i opracowania", nr 477, SGH, Warszawa 2001; K.Hoff, J.Stiglitz, Modern Economic Theory and Development, [w:] Frontiers in Development, G.Meier, J.Stiglitz (eds.), Oxford 2000; R. Bartkowiak, Ekonomia rozwoju, Warszawa 2013; M. Garbicz, Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego: Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate?, Warszawa 2012; L. Balcerowicz, A. Rzońca, Zagadki wzrostu gospodarczego, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Y. Hayami, Y. Godo, Development Economics. Wealth of Nations, 3rd ed. Oxford 2005; G. Meier, J.E. Rauch, (edit.), Leading Issues in Economic Development, Oxford 2000; A. Sen, Resources, Values and Development, Oxford 1984; R. Rapacki, red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, PWE 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. ma wiedzę z zakresu ekonomii rozwoju, a także teorii wzrostu gospodarczego,

2. ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w prawie oraz ich wpływu na gospodarkę,

3. zna metodykę prowadzenia prac badawczych,

4. ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki światowej.

Umiejętności:

Student:

1. umie docierać do różnorodnych źródeł wiedzy i korzystać z nich,

2. potrafi wskazać czynniki określające długookresowe możliwości wzrostu gospodarczego,

3. potrafi dokonać analizy roli państwa i prawa w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. uczestniczy w dyskusjach nad problemami przemian gospodarczych, w tym instytucjonalnych, korzystając ze zgromadzonej wiedzy teoretycznej i empirycznej,

2. wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa,

3. wykazuje zachowania antykorupcyjne.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Bartkowiak, Krzysztof Falkowski, Michał Jasiński, Ewa Latoszek, Dorota Niedziółka, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Bartkowiak, Sonia Buchholtz, Krzysztof Falkowski, Michał Gradzewicz, Michał Jasiński, Ewa Latoszek, Dorota Niedziółka, Anna Ruzik-Sierdzińska, Ludmiła Słobodzian, Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0