Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222110-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia pracy
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZAR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Zapoznanie uczestników ze współczesnymi modelami rynku pracy, empirycznymi strategiami analizowania tego rynku oraz z najważniejszymi wynikami badań empirycznych. Wykład służy wprowadzeniu podstawowych kategorii analizy i wykształceniu wśród słuchaczy umiejętności poruszania się w temacie, natomiast zadaniem ćwiczeń jest ujęcie omawianych koncepcji w ramy formalne a także podjęcie kwestii związanych z badaniami empirycznymi rynku pracy.

Oferuje studentom poznanie głównych prawidłowości empirycznych dotyczących rynku pracy z uwypukleniem polskiej gospodarki, zrozumienie i posługiwanie się podstawowymi koncepcjami i modelami teoretycznymi oraz podstawowymi narzędziami analizy empirycznej. Dostarcza fundamentów rozumienia i opisywania głównych procesów i zależności występujących na rynku pracy i mechanizmów jego funkcjonowania w krótkim i długim okresie. Podkreśla rolę instytucji rynku pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Boeri T. i J. van Ours (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa, P. Cahuc i A. Zylberberg, Labor Economics, MIT Press, 2004; R. Layard, S. Nickell i R. Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and The Labour Market, Oxford University Press, 1991 lub 2005.

Literatura uzupełniająca:

O. Ashenfelter, R. Layard, 1999, Handbook of Labor Economics, Vol. I, II, North Holland, Amsterdam; O. Ashenfelter, D. Card, 1999, Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, 3B i 3C, North Holland, Amsterdam; Ch. Pissarides, 2000, Equilibrium Unemployment Theory, MIT Press, Cambridge; Materiały zalecane przez prowadzących.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. Wskazać czynniki sprawiające, że rynki pracy w rzeczywistości dalekie są od modelu rynku doskonale konkurencyjnego oraz przedstawić konstrukcję i wnioski z najważniejszych klas współczesnych modeli rynku pracy.

2. Opisać i rozumieć mechanizmy wpływające na podaż pracy, popyt na nią i kształtowanie wynagrodzeń.

3. Opisać rolę instytucjonalnej struktury rynku pracy dla jego funkcjonowania i kształtowania się agregatów makroekonomicznych.

4. Krytycznie oceniać wyniki prac empirycznych w ramach przedmiotu.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Dokonać krytycznej syntezy artykułów naukowych z obszaru przedmiotu oraz krytycznie analizować artykuły prasowe i publicystyczne dotyczące rynku pracy.

2. Opisać i prezentować główne zagadnienia związane z rynkiem pracy przy użyciu narzędzi modelowych i metod analitycznych właściwych ekonomii pracy na poziomie podstawowym i średnim.

3. Wykorzystać wiedzę o mechanizmach działania rynku pracy do wyjaśniania rzeczywistych zdarzeń i procesów gospodarczych.

Kompetencje społeczne:

1. Rozpoznawanie nieekonomicznych czynników mających wpływ na działanie rynków pracy.

2. Umiejętność uczestniczenia w wielodyscyplinarnych dyskusjach o pracy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz, Ewa Gałecka-Burdziak, Marek Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sonia Buchholtz, Ewa Gałecka-Burdziak, Anna Ruzik-Sierdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Guzikowski, Iga Magda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiktor Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Ruzik-Sierdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0