Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222040-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe spektrum narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zjawisk finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych. Metody weryfikacji koncepcji rynków efektywnych, jednowymiarowych liniowych oraz nieliniowych modeli stosowanych do opisu warunkowych wartości oczekiwanych oraz wariancji stóp zwrotu. Przykłady empirycznych zastosowań odpowiednich modeli ekonometrycznych.

Pełny opis:

Głównym celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowym spektrum narzędzi ekonometrycznych służących modelowaniu zjawisk finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych. Prezentowane zagadnienia dotyczyć będą metod weryfikacji koncepcji rynków efektywnych, jednowymiarowych liniowych oraz nieliniowych modeli stosowanych do opisu warunkowych wartości oczekiwanych oraz wariancji stóp zwrotu, jak również narzędzi ekonometrycznych stosowanych do opisu danych o wysokiej częstotliwości. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z przykładami empirycznych zastosowań prezentowanych modeli z wykorzystaniem dostępnych pakietów ekonometrycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.Doman, R.Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009; M.Osińska, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006; E.M.Syczewska, Ekonometryczne modelowanie kursów walutowych, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

J.Brzeszczyński, R.Kelm, Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG Press, Warszawa 2002; J.Y.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, New Jersey 1997; E.Elton, M.Gruber, S.Brown, W.Goetzman, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons 2007; J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;

M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska (red. nauk.), Analiza kursu walutowego, Wyd. Beck, Warszawa 2009; R.S.Tsay, Analysis of Financial Time Series, Wiley 2005; Witkowska D., A. Matuszewska, K. Kompa, Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW; Oskar Starzeński, Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo: C.H. Beck.

G. Loeffler, P. Posch (2011), Credit Risk Modelling Using Excel and VBA with DVD, Wiley. Lando D. (2004) Credit risk modeling, Princeton Series in Finance

Matuszyk A. (2008) Credit scoring, CeDeWu. Katarzyna Bień-Barkowska (2016) Mikrostruktura rynku. Ekonometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego, Oficyna Wydawnicza SGH.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę w zakresie:

1. Określenia pola zainteresowań ekonometrii finansowej. Znajomości własności szeregów czasowych stóp zwrotu, ich rozkładów empirycznych i rozkładów stosowanych do ich modelowania.

2. Opisania założenia hipotezy rynków efektywnych (EMH), wariantów form efektywności.

3. Rozumienia konstrukcji i własności modeli liniowych.

Znaczenia niestacjonarności zmiennych finansowych. Interpretacja wyników testu Dickeya-Fullera.

4. Scharakteryzowania założeń i konstrukcji modeli CAPM, kilku rozwinięć standardowych specyfikacji modeli.

5. Opisania założeń i konstrukcji metod analizy zdarzeń w finansach; modeli stóp zwrotu wykorzystywanych w analizie zdarzeń.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Dokonać wszechstronnej analizy statystyk opisowych szeregów czasowych stóp zwrotu. Zinterpretować uzyskane wyniki.

2. Przeprowadzić wybrane testy weryfikujące słabą formę EMH.

3. Przeprowadzić test ADF dla zmiennej finansowej i dla zwrotów. Dokonać identyfikacji modelu ARMA metodą Boxa-Jenkinsa. Oszacować model i zinterpretować uzyskane wyniki. Dokonać oceny jakości modelu.

4. Przeprowadzić estymację modeli CAPM i APT. Dokonać wszechstronnej interpretacji wyników estymacji modeli.

5. Zweryfikować występowanie zjawiska grupowania wariancji. Dobrać odpowiednią specyfikację modelu GARCH. Zinterpretować i ocenić wyniki estymacji.

Zidentyfikować występowanie nieliniowości w równaniu warunkowej wariancji procesu. Zaproponować i oszacować asymetryczną specyfikację GARCH. Dokonać prognozy zmienności na podstawie modelu GARCH.

6. Rozwiązać przykłady dotyczące wartości narażonej na ryzyko.

Kompetencje społeczne:

Student argumentuje na rzecz stosowania metod ekonometrii finansowej, zgodnie z etyką zawodową.

Student komunikuje się z otoczeniem w celu wymiany i upowszechnienia wiedzy z zakresu ekonometrii finansowej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Cieślik, Anna Gutkowska, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Gutkowska, Piotr Kuszewski, Marek Radzikowski, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0