Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221920-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia zaawansowana
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EKO
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i modelami makroekonomicznymi na poziomie zaawansowanym. Kurs poszerzy wiedzę z zakresu narzędzi analizy makroekonomicznej, w tym o podstawowe techniki modelowania, wprowadzone na wcześniejszych etapach kształcenia. Po ukończeniu kursu studenci będą potrafili zastosować teorię makroekonomiczną do analiz kluczowych zagadnień ekonomicznych i skonfrontować przewidywania modeli z empirycznymi regularnościami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Benassy, J.-P. (2011), Macroeconomic Theory. Oxford University Press;

Ljungqvist, L. and T. J. Sargent (2004), Recursive macroeconomic theory, 2nd Edition, MIT Press;

Romer, D. (2005), Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill/Irwin, 3rd Edition.

Wickens, M. (2008), Macroeconomic Theory. A Dynamic General Equilibrium Approach. Princeton University Press

Literatura uzupełniająca:

Wybór artykułów naukowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać główne prawidłowości makroekonomiczne (fakty stylizowane) w krótkiej, średniej i długiej perspektywie.

Rozumieć nowoczesne metody badawcze.

Rozumieć narzędzia matematyczne stosowane w nowoczesnych modelach makroekonomicznych.

Umiejętności:

Przeprowadzenie analizy makroekonomicznej opartej na solidnych podstawach teoretycznych i empirycznych.

Zastosować nabytą wiedzę do interpretacji zaobserwowanych procesów makroekonomicznych i prawidłowości.

Czytanie ze zrozumieniem makroekonomicznych artykułów naukowych.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność zabierania głosu w dyskusji na tematy makroekonomiczne.

Tłumaczenie w sposób zrozumiały zależności makroekonomicznych obserwowanych we współczesnych gospodarkach.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Rzońca, Andrzej Torój
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0