Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy aproksymacji - od analizy Fouriera do deep learning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221660-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy aproksymacji - od analizy Fouriera do deep learning
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia łączą elementy tradycyjnego wykładu z ćwiczeniami oraz prezentacje. Zajęcia prezentują pojęcia i wyniki teorii aproksymacji stosowane we współczesnych ekonomicznych I zarządczych analizach zachowań decydentów i kształtuja umiejetność ich wykorzystania w budowie analiz konkrektnych problemów.Druga część zajęć to prezentacje metod stosowanych w analizie dużych zbiorów danych z wykorzystaniem aplikacji komputurowych opracowanych do tego celu.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z matematycznymi podstawami metod aproksymacji wykorzystywanych we współczesnej analizie danych, w tym danych nieustrukturyzowanych. Kształtowanie umiejętności stosowania tych metod i zdolności do zapoznawania z bardziej zaawansowanymi tekstami i technikami oraz pracy grupowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Podręcznik: Analiza Matematyczna , K.Maurin, PWN,

Podręcznik: Analiza matematyczna, W.Dubnicki, J.Kłopotowski, T.Szapiro, PWN ,

Podręcznik: Deep Learning, Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, MIT Press, 2016

Literatura uzupełniająca:

Artykuły merytoryczne

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Poznanie centralnych pojęć i wyników teorii aproksymacji.

Poznanie intuicji, pojęć i metod podejścia deep learningu

Poznanie narzędzi przetwarzania danych w zagadnieniach aproksymacyjnych

Umiejętności:

Zdolność do stosowania pojęć teorii aproksymacji w budowie modeli analitycznych

Zdolność do wykorzystywania podejścia aproksymacyjnego w prolemach praktycznych

Umiejetność doboru aplikacji informatycznych w analizie zadań aproksymacyjnych

Umiejętność prawidłowej oceny potencjalnych błędów i interpretacji wynikow modelowania

Kompetencje społeczne:

Postawa rzetelności w analizy danych

Zdolnośc operowania modelami uzwględniajacymi złożone interakcje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0