Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221650-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MSG
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Instytucje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej - wymiar przedmiotowy. Wybrane instytucje współpracy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie prawnych i instytucjonalnych ram funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w wymiarze międzynarodowym, w szczególności prawnych i instytucjonalnych ram międzynarodowego biznesu. Wykład podzielony jest na trzy podstawowe części. Celem pierwszej części jest przedstawienie międzynarodowych instytucji i systemów prawnych. Druga część poświęcona jest instytucjom i normom w sferze współpracy społecznej, a trzecia źródłom i zasadom międzynarodowego prawa handlowego oraz sposobom rozwiązywania konfliktów w biznesie międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

L. Choukroune, J. J. Nedumpara, International Economic Law: Text, Cases and Materials. Oxford University Press2021.

D. Collins, Foundations of International Economic Law. Edward Elgar Publishing Ltd 2019

A. Kuźnar, Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa - budowa nowego ładu pacyficznego. C.H.Beck 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza na temat teorii, powstania i podmiotowości instytucji międzynarodowych.

Wiedza na temat procesu podejmowania decyzji w instytucjach międzynarodowych

Wiedza na temat roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie

Umiejętności:

Student potrafi zinterpretować podział kompetencji między państwa a organy instytucji międzynarodowych

Student posiada umiejętność przewidywania skutków decyzji podejmowanych na forum instytucji międzynarodowych dla państw członkowskich.

Student posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny roli instytucji międzynarodowych we współczesnej gospodarce światowej.

Kompetencje społeczne:

Umiejętność formułowania opinii na temat wpływu instytucji międzynarodowych na stosunki międzynarodowe

Student wykazuje gotowość do prowadzenia debaty, przekonywania i negocjowania w imię osiągania wspólnych celów

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 67.00%

egzamin testowy: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Marcin Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Osuch-Rak, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Menkes, Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Proczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0