Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana ekonomia prawa umów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 221250-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana ekonomia prawa umów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EAP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie. Ukryta Informacja, Screening. Sygnalizowanie. Ukryte Działanie, Moralny Hazard. Ujawnianie Publicznie Certyfikowanych Informacji. Wielopłaszczyznowe Problemy Bodźców. Wielostronna Asymetria Informacji: Bilateralny Handel i Aukcje. Wielostronny Moralny Hazard i Kolizje. Dynamiczna Negatywna Selekcja. Dynamiczny Moralny Hazard. Niekompletne Kontrakty i Ramy Instytucjonalne. Podstawy Kontraktowania z Niezweryfikowaną Informacją. Rynki i kontrakty. Ćwiczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie zaawansowanych zagadnień z zakresu ekonomicznej analizy kontraktów ze szczególnym naciskiem na innowację i kreatywnośc. Poprzez teorie agencyjną przedstawiona zostanie tematyka funkcji kontraktów w ramach przedsięwzięć innowacyjnych, struktura kontraktowa inwestycji venture, crowdfunding, a także interakcja pomiędzy systemami pobudzającymi kreatywność a ich wynikami. Wymaga jest znajomość teorii gier jako narzędzie wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć. Ponadto, obok teorii i metodologii badań ekonomicznych z głównego nurtu przedstawione zostaną osiągnięcia z zakresu ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Schaefer H., Ott C., The Economic Analysis of Contract Law, Edwar Elgar 2004; 2. Posner R., Economic Analysis of Law, Boston 1992; 3. Salanie B., The Economics of Contracts. A Primer, MIT 2005; 4. Kaplow L., S. Shavell, Contracting, New York 2004; 5. Bolton P., M. Dewatripont, Contract Theory, MIT 2005; Rajski J., W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Kronman A., Posner R., The Economics of Contract Law, Boston 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zapozna się z funkcją kontraktów w relacjach innowacyjnych.

Student zapozna się z kontraktami stosowanymi wśród inwestorów venture capital.

Student zapozna się z problemami crowdfundingu oraz interakcją systemów motywacyjnych z wynikami kreatywności.

Umiejętności:

Student potrafi zastosować zaawansowane koncepcje prawa umów w zakresie ich projektowania.

Student umie dokonać krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów z zakresu zaawansowanej ekonomicznej analizy prawa umów.

Student potrafi rozwiązywać problemy crowdfundingu oraz interakcji systemów motywacyjnych z wynikami kreatywności.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie.

Student wykazuje zrozumienie dla społeczeństw demokratycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0