Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220890-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-EAP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Źródła prawa, jego rola oraz pojęcie. Metody prawnicze: logika, analiza, hermeneutyka. Przepis prawny, norma prawna oraz koncepcje systemów prawa. Sposoby powstawania, obowiązywania i stosowania prawa. Teorie wykładni prawa. Pojęcie praworządności (rule of law) w ekonomicznych badaniach empirycznych. Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej wraz z podstawowymi pojęciami, w tym rodzina prawa. Rodziny prawa: germańska, francuska, anglo-amerykańska, skandynawska i religijne.

Pełny opis:

Podczas zajęć student zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu teorii i filozofii prawa wraz z jej zastosowaniem względem różnych aspektów gospodarki. Nastąpi wprowadzenie do podstaw prawa, tj. metod prawniczych stosowanych w prawie i ekonomicznej analizie prawa, rozumienia pojęcia systemu prawa, a także sposobu obowiązywania i stosowania prawa. Przedstawione zostaną również teorie wykładni prawa oraz koncepcja praworządności wraz z jej prześledzeniem w ekonomicznych badaniach empirycznych. Student zostanie wprowadzony do komparatystyki prawniczej wraz z uwzględnieniem jej podstawowych pojęć oraz stosowanych metod.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Georgakopoulos N., Principles and Methods of Law and Economics, Basic Tools for Normative Reasoning, Cambridge 2005; 2. Nowacki J., Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Kraków 2002; 3. Chauvin T., T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009; 4. Stelmach J., B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2004; 5. Wilkin J. (red.), Efektywność a sprawiedliwość, Warszawa 1997; 6. Zweigert K., H. Kotz, Introduction to Comparative Law, Oxford 1998; 7. Mattei U., Comparative Law and Economics, Ann Arbor 2000; 8. Brodecki Z., M. Konopacka, A. Brodecka-Chamera, Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010; 9. Tokarczyk R., Współczesne Kultury Prawne, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Dam K., The Law-Growth Nexus. The Rule of Law and Economics Development, Waszyngton 2006; 2. Sacco R., Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law, American Journal of Comparative Law 1991, ss. 1-34 (Part I), ss. 343-401 (Part II).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ma wiedzę na temat koncepcji prawa oraz metod prawniczych.

Student ma wiedzę na temat metodologii prawa.

Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystki prawniczej.

Umiejętności:

Student potrafi opisać różnice w podejściach do prawa.

Student potrafi praktycznie wykorzystywać podstawowe koncepcje metodologiczne w prawie.

Student potrafi definiować i oceniać podstawowe kwestie związane z komparatystyką prawa.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie.

Student wykazuje zrozumienie dla społeczeństw demokratycznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 75.00%

referaty/eseje: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski, Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0