Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie bankiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220750-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bankiem
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prawne aspekty i model organizacyjny banku. Produkty i usługi bankowe na współczesnym rynku. Ocena kondycji i efektywności działalności banku. Metoda wyceny transferu (FTP). Ustalanie cen produktów i usług bankowych. Ocena ryzyka bankowego i zarządzanie nim z zastosowaniem VaR. Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM). Zarządzanie kapitałem. Modele RORAC/RAROC. Planowanie strategiczne i operacyjne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie współcześnie stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania działalnością banku, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do zarządzania efektywnością, ryzykiem i kapitałem.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Świat bankowości, M. Zaleska (red.), Difin 2019; Zarządzanie instytucjami kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), CH Beck 2012; M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej, PWE 2021

Literatura uzupełniająca:

A. Bieć, Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka, OW SGH 2012; Brett King, Bank 3.0. Studio Emka 2013; A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE 2008; P. Masiukiewicz, Zarządzanie sanacją banku, OW SGH 2011; Zarządzanie ryzykiem bankowym, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Poltext 2017; Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, M. Zaleska (red.), Difin 2021; M. Zaleska, M. Kozińska, Private banking - tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, OW SGH 2022;

Wybrane artykułu z czasopism fachowych (m.in. Bank i Kredyt).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Objaśnić zasady funkcjonowania i organizacji współczesnego banku.

2. Rozumieć zasady i rozwiązania stosowane do celów zarządzania bankiem.

3. Rozumieć wpływ otoczenia na działalność banków i ich strategie.

Umiejętności:

1. Ocenić efektywność kształtowania relacji z klientami i tworzenia dla nich ofert produktów i usług.

2. Ocenić efektywność i ryzyko działalności banku.

3. Ocenić adekwatność kapitałową i zarządzanie kapitałem banku.

Kompetencje społeczne:

1. Wykazać umiejętność samodzielnej oceny bieżących zjawisk w działalności bankowej.

2. Wykazać umiejętność identyfikacji źródeł ryzyka operacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Ewa Cichowicz, Marcin Gospodarowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Agnieszka Nowak, Izabela Pruchnicka-Grabias, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Marcin Gospodarowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Agnieszka Nowak, Izabela Pruchnicka-Grabias, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Marcin Gospodarowicz, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Izabela Pruchnicka-Grabias, Emil Ślązak, Anna Wierzchowska-Dziawgo, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Marcin Gospodarowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Agnieszka Nowak, Izabela Pruchnicka-Grabias, Karol Rogowicz, Emil Ślązak, Anna Wierzchowska-Dziawgo, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Tomasz Dziawgo, Marcin Gospodarowicz, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Jan Koleśnik, Magdalena Kozińska, Łukasz Kurowski, Piotr Kuszewski, Marek Lusztyn, Agnieszka Nowak, Izabela Pruchnicka-Grabias, Karol Rogowicz, Emil Ślązak, Anna Wierzchowska-Dziawgo, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Agnieszka Nowak, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0