Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220740-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana rachunkowość finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Koncepcje i zasady współczesnej rachunkowości. Wiarygodność informacji księgowych. Zasoby rzeczowe i niematerialne w przedsiębiorstwie. Zasady identyfikowania, pomiaru i ewidencji utraty wartości aktywów. Rodzaje aktywów inwestycyjnych - zasady wyceny i ewidencji. Leasing aktywów operacyjnych. Przychody z umów z klientami. Ujęcie podatku dochodowego bieżącego i odroczonego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1) zapoznanie studentów z współczesnymi problemami pomiaru w rachunkowości, w szczególności związanymi ze zmianą podejścia z historycznego na antycypacyjne,

2) przedstawienie zagadnień utraty wartości przez składniki majątku w kontekście koncepcji zachowania kapitału,

3) zaprezentowania szczególnych problemów współczesnej rachunkowości, takich jak:

a) wycena instrumentów finansowych, nieruchomości inwestycyjnych i kontraktów długoterminowych,

b) identyfikacja problemów księgowego ujęcia aktywów niematerialnych

c) ujęcie umów leasingowych i podatku odroczonego w księgach rachunkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

(1) G.K. Świderska i W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, MAC Konsulting, Difin, Warszawa 2016; (2) E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa, ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, Wolters Kluwer SA, 2014; (3) I.Olchowicz, A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin 2015;(4) K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012; (5) M. Gmytrasiewicz, A .Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

(1) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP, Warszawa 2016; (2) "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" - periodyk Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; (3) Ernst & Young LLT, International GAAP 2016: Generally Accepted Accounting Principles under International Financial Reporting Standards, Wiley 2015; (4) M.Gmytrasiewicz, U.Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2007; (5) A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

1. określić przesłanki i skutki podejścia historycznego i antycypacyjnego do problemów wyceny w rachunkowości,

2. rozpoznać nieewidencjonowane w rachunkowości zasoby niematerialne

3. określić przesłanki utraty wartości aktywów i zasady jej pomiaru,

4. określić, jak mogą być wyceniane instrumenty finansowe, nieruchomości inwestycyjne i kontrakty długoterminowe oraz jakie są wynikowe i kapitałowe skutki tej wyceny,

5. wskazać zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego oraz jego ujęcia w bilansie i rachunku zysków i strat.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. zastosować podejście antycypacyjne do wyceny,

2. zidentyfikować i oszacować utratę wartości aktywów,

3. wyceniać różne instrumenty finansowe na moment ich pozyskania i na moment bilansowy,

4. dokonać wyboru najkorzystniejszego modelu wyceny trwałych aktywów operacyjnych, w tym metody amortyzacji dla przedsiębiorstwa przy założonej polityce rachunkowości,

5. ustalić wartość składnika aktywów i/lub rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

1. potrafić dokonać wyboru metody wyceny danego składnika majątku przy określonej sytuacji rynkowej,

2. potrafić określić wpływ różnych metod pomiaru na sytuację majątkową przedsiębiorstwa i jego wynik finansowy.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

kolokwium: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Rafał Grabowski, Edyta Łazarowicz, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Magdalena Giedroyć, Rafał Grabowski, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Magdalena Giedroyć, Rafał Grabowski, Edyta Łazarowicz, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Magdalena Giedroyć, Rafał Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Rafał Grabowski, Mariusz Karwowski, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Agnieszka Tłaczała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0