Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220680-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład dotyczy: znaczenia rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej; zasad konstrukcji ubezpieczeń społecznych; poszczególnych ryzyk społecznych i możliwości zastosowania ochrony ubezpieczeniowej przed skutkami ich zaistnienia.

Pełny opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy o ochronie ubezpieczeniowej i jej zastosowaniu w polityce społecznej. Omówienie konstrukcji ubezpieczeń społecznych. Wyposażenie studentów w umiejętności wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej, przy uwzględnieniu zakresu powszechnego zabezpieczenia społecznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2005; T. Szumlicz, Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW, Warszawa 1966; Doubezpieczecznie społeczne. Idea i kontynuacja, pod red. M Kawińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015; B. Więckowska, Ubezpieczenie pielęgnacyjne, OW SGH, Warszawa 2008; ; J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. III uaktualnione, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006; .

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student uzyska wiedzę o zarządzaniu ryzykiem społecznym.

Student uzyska wiedzę o zasadach konstrukcji ubezpieczeń społecznych.

Student uzyska wiedzę o zasadach doubezpieczenia społecznego.

Student uzyska wiedzę o udziale w systemie zabezpieczenia społecznego rozwiązań publiczno-prywatnych o charakterze ubezpieczeniowym.

Umiejętności:

Student powinien umieć wyjaśnić pojęcie ryzyka społecznego.

Student powinien umieć opisać elementy konstrukcyjne systemu zabezpieczenia społecznego.

Student powinien umieć opisać poszczególne ubezpieczenia społeczne i wyjaśnić zasady ustalania wynikających z nich świadczeń.

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć wytłumaczyć "Kowalskiemu" zastosowanie rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce społecznej.

Student powinien być świadomy zalet zabezpieczenia społecznego opartego na ubezpieczeniowych wspólnotach ryzyka.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 80.00%

egzamin ustny: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Ewa Cichowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0