Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityki innowacyjne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220460-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityki innowacyjne na świecie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Definicja i rodzaje innowacji. Teoretyczne podstawy polityki innowacyjnej. Koncepcja systemów innowacji. Struktury proinnowacyjne i ich rola w pobudzaniu innowacyjności. Finansowanie innowacji jako narzędzie polityki innowacyjnej. Polityka innowacyjna w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polityka innowacyjna w Stanach Zjednoczonych. Polityka innowacyjna Korei Południowej. Polityka innowacyjna wybranych państw Azji - porównanie Chin i Indii.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z kierunkami współczesnej polityki innowacyjnej, sposobami jej kształtowania, w tym różnorodnymi konfiguracjami jej celów i narzędzi, przewidzianymi w ujęciach teoretycznych oraz ich praktycznym zastosowaniem w różnych gospodarkach narodowych. Koncepcje teoretyczne są ilustrowane przykładami najlepszych (i najgorszych) praktyk z krajów Unii Europejskiej oraz światowych liderów innowacyjności (USA, Korea Południowa) i gospodarek wschodzących (Chiny, Indie).

Kształtowanie umiejętności oceny skuteczności narzędzi polityki innowacyjnej, formułowania strategii innowacji na szczeblu ponadnarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M.A. Weresa (2022), Polityka innowacyjna. Nowe tendencje w teorii i praktyce. PWN Warszawa.

M.A. Weresa, (2017), Research and Development Policy, Innovation Policy, and Industrial Policy: An Interface, w: A. Ambroziak (red.) (2017), The New Industrial Policy of the European Union, Springer, s. 187-204.

Literatura uzupełniająca:

Borrás S., Edquist Ch. (2019), Holistic Innovation Policy. Theoretical Foundations, Policy Problems, and Instrument Choices, Oxford University Press, Oxford, New York.

Edquist Ch. (2020), Functional procurement for innovation, welfare and the environment, CIRCLE, Lund University, Papers in Innovation Studies Paper no. 2020/01.

M. Mazzucato, (2018), Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities, Industrial and Corporate Change, 2018, Vol. 27, No. 5, pp. 803-815, doi: 10.1093/icc/dty034 2 4.

M.A. Weresa, (red.) (2018) Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, Polish Scientific Publishers PWN Warszawa (http://www.i3u-innovationunion.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/Strengthening_the_knowledge_base_in_the_European_Union.pdf).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcia: polityka innowacyjna, system innowacji, foresight technologiczny

Student zna metody pomiaru i wskaźniki używane do ewaluacji skuteczności polityki innowacyjnej

Student zna cechy charakterystyczne polityki innowacyjnej państw UE, USA i wybranych krajów Azji.

Student zna narzędzia popytowe i podażowe polityki innowacyjnej i rozumie ich skutki ekonomiczne.

Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie analizować dane opisujące innowacyjność gospodarek

Student potrafi analizować skuteczność narzędzi polityki innowacyjnej

Student potrafi opracować strategię innowacyjności kraju/regionu w kontekście międzynarodowym

Kompetencje społeczne:

Student rozumie związki między polityką innowacyjną a poziomem innowacyjności gospodarek z uwzględnieniem znaczenia czynników kulturowych

Student potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowania w zespole strategii innowacyjności kraju.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 25.00%

inne: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 5.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Mackiewicz, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Marta Mackiewicz, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Karaś, Aleksandra Szarek-Piaskowska, Marzenna Weresa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0