Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220350-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: UE jako podmiot międzynarodowych stosunków gospodarczych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną studenci zaznajomieni z ewolucją traktatowych i pozaumownych stosunków gospodarczych (w tym handlowych i inwestycyjnych) UE z państwami trzecimi oraz grupami państw na świecie. Studenci poznają ramy prawne WTO umów gospodarczych zawieranych przez UE oraz podstawy prawne i procedury stosowanych instrumentów handlowych oraz zawierania umów z państwami trzecimi. Ponadto Studenci uzyskają wiedzę w zakresie stosunków gospodarczych UE z poszczególnymi państwami/grupami państw (EFTA, Zjedonoczone Królestwo, Turcja, kraje basenu Morza Śródziemnego, kraje AKP, Rosja, kraje Partnerstwa Wschodniego, kraje Zachodnich Bałkanów, kraje Zatoki Perskiej, YSA, Kanada, Meksyk, Mercosur, Pakt Andyjski, Stowarzyszenie Ameryki Środkowej, CARIFORUM, Australia i Nowa Zelandia, Korea Południowa, Chiny, Singapur, ASEAN).

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom ewolucji traktatowych i pozaumownych stosunków gospodarczych (w tym handlowych i inwestycyjnych) UE z państwami trzecimi oraz grupami państw na świecie. Studenci poznają zarówno rozszerzony (wszechstronny) zakres umów wykraczający poza standardowe strefy wolnego handlu (i ewentualnie unie celne), jak też ich adresatów na świecie. Dodatkowo uwaga zostanie poświęcono procesowi wypracowywania mandatu negocjacyjnego i ratyfikacji umów gospodarczych, w tym handlowych, co pozwoli studentom zidentyfikować sposoby wpływu poszczególnych państw członkowskich na ostateczny wynik negocjacji, a w konsekwencji, na kształt stosunków handlowych UE z państwami trzecimi. Studenci poznają również głównych graczy spośród państw członkowskich UE zaangażowanych w rozwój relacji gospodarczych UE z państwami spoza UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mazur G. (2017) Wspólna polityka handlowa UE, Difin

Damen M., Igler W. (2019) Free trade or geo-economics? Trends in world trade, European Parliament.

Policy Department for External Relations, Directorate General for External Policies of the Union (2018). Finding the right balance across EU FTAs: benefits and risks for EU economic sectors, European Parliament.

European Commission (2020) Report on the Implementation of EU Trade Agreements 1 January 2019 - 31 December 2019.

Literatura uzupełniająca:

Barcz J., Michałowska-Gorywoda K., Kawecka-Wyrzykowska E., Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE Warszawa 2016.

Policy Department for External Relations, Directorate General for External Policies of the Union (2020). EU-China trade and investment relations in challenging times, European Parliament.

European Commission WWW: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

Council: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/trade-policy/trade-agreements/

WTO tariffs WWW: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tariff_profiles_list_e.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane fakty i procesy zachodzące w relacjach gospodarczych UE z państwami trzecimi i teorie wyjaśniające złożone zależności między tymi procesami

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe w relacjach gospodarczych UE z państwami trzecimi

Student zna i rozumie ekonomiczne mechanizmy i konsekwencje relacji gospodarczych UE z państwami trzecimi

Umiejętności:

Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy ekonomiczne i społeczne związane z relacjami gospodarczymi UE z państwami trzecimi

Student potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi związanymi z relacjami gospodarczymi UE z państwami trzecimi

Student potrafi prowadzić debatę na temat ekonomicznych konsekwencji relacji gospodarczych UE z państwami trzecimi

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści na temat relacji gospodarczych UE z państwami trzecimi

tudent jest gotowy do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przede wszystkim w ramach relacji gospodarczych UE z państwami trzecimi

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 25.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

inne: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Michał Kulpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0