Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczno-społeczna analiza regulacji międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220290-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczno-społeczna analiza regulacji międzynarodowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie, podmioty, źródła prawa międzynarodowego. Relacja prawa międzynarodowego do prawa krajowego. Analiza ekonomiczna w prawie międzynarodowym. Ograniczenia w wykorzystaniu analizy ekonomicznej w prawie międzynarodowym. Podejście behawioralne w prawie międzynarodowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regulacjami międzynarodowymi z perspektywy ekonomiczno-społecznej. W szczególności zostaną wykorzystane metody analizy stosowane w ekonomicznej analizie prawa, a także inne metody analityczne w ramach nauk społecznych. Studenci zapoznają się także z różnymi metodami i formami stanowienia regulacji międzynarodowych. Studenci zostaną przygotowani do pracy w środowisku międzynarodowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Kontorovich, F. Parisi, Economic Analysis of International Law, Edward Elgar 2016

2. A. van Aaken, S. Voigt, International Law and Economics, Springer 2020

Literatura uzupełniająca:

1. J.S. Bhandari, A. O?Neil Sykes, Economic Dimensions in International Law: Comparative and Empirical Perspectives, Cambridge University Press 1997.

2. A. Guzman, A. O?Neil Sykes, Economics of International Law (in:) F. Parisi, The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 3: Public Law and Legal Institutions, Oxford University Press 2017;

3. J. Dunnoffrt, J.P. Trachtman, Economic Analysis of International Law, The Yale Journal of International Law 1999, vol. 24: 1, pp. 1-59;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane wpływ prawa międzynarodowego na wzajemne relacje gospodarcze pomiędzy państwami, na kształtowanie się organizacji międzynarodowych oraz struktury społeczeństwa w państwach.

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu strukturę organizacji międzynarodowych i ich rolę w kształtowaniu się gospodarki światowej. Student potrafi zbadać wpływ decyzji organizacji międzynarodowych na ekonomię.

Student zna i rozumie główne tendencje w zakresie kształtowania prawa międzynarodowego oraz jego podłoże ekonomiczne i społeczne.

Umiejętności:

Student potrafi wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych

Student potrafi wykorzystywać właściwe metody i narzędzia do badania prawa międzynarodowego i oceny narzędzi polityki społecznej.

Student potrafi prowadzić debatę na temat aktualnych wyzwań gospodarczych na arenie międzynarodowej oraz ich wpływu na społeczeństwo

Student potrafi stawiać i weryfikować hipotezy dotyczące aktualnego stanu społeczeństwa w kontekście międzynarodowym oraz szukać przyczyn wśród tendencji legislacyjnych w prawie międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do krytycznej oceny regulacji międzynarodowych i ich wpływu na ekonomię i społeczeństwo.

Student jest gotów do działań w międzynarodowym środowisku, w obrębie różnych struktur społeczeństwa.

Student jest gotów do proponowania kierunku rozwoju prawa międzynarodowego z uwzględnieniem jego wpływu na społeczeństwo oraz gospodarkę

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 30.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Bełdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0