Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring akademicki - Mistrzowie Dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 170010-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tutoring akademicki - Mistrzowie Dydaktyki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program tutoringu akademickiego w SGH w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału studenta oraz poszerza możliwości jego rozwoju intelektualnego. Zajęcia trwają przez trzy semestry i obejmują cykliczne spotkania (tzw. tutoriale) wybranego doświadczonego nauczyciela akademickiego lub lektora (tutora) z kilkoma (średnio z trzema) studentami. Spotkania te przeznaczone są na rozmowę i dyskusję o lekturach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta, a także na wspólne projekty badawcze, bowiem istotnym elementem systemu tutorskiego jest nauka poprzez uczestnictwo w badaniach nad zagadnieniami i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ich trakcie student rozwija umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia, samoświadomości, wykorzystywania zdobytej wiedzy (wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów, artykułów), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania).

Tutoring w ram

Pełny opis:

Tutoring akademicki w ramach projektu Mistrzowie Dydaktyki realizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest zindywidualizowaną formą kształcenia przeznaczoną dla wyróżniających się w nauce i szczególnie aktywnych studentów studiów licencjackich i studiów magisterskich. Jego celem jest rozwój intelektualny studenta, w tym wsparcie w kształtowaniu jego ścieżki edukacyjnej. Tutoring ma charakter elitarny i jest skierowany do najlepszych studentów chętnych do samokształcenia i nabywania wiedzy wykraczającej poza sformalizowany program studiów na danym kierunku. Tutoring ma charakter relacji mistrz-uczeń i opiera się na zasadach partnerstwa oraz odpowiedzialności jego uczestników. Zajęcia w ramach tutoringu Mistrzowie Dydaktyki trwają trzy semestry; w każdym z nich przewiduje się po 30 godzin zajęć w formie stacjonarnej oraz częściowo w formie online. Udział w tutoringu pozwoli studentowi rozwinąć umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy,

krytycznego myślenia, samoświadomości, stosowania zdobytej wiedzy (analizy, wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura będzie podawana studentom przez poszczególnych tutorów.

Literatura uzupełniająca:

Literatura będzie podawana studentom przez poszczególnych tutorów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranego, w ramach tutoringu, zakresu nauk społecznych.

Zna źródła i metody pozyskiwania danych dotyczących zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych.

Ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach analizy, interpretacji i prezentacji danych z dziedziny nauk społecznych.

Zna i rozumie podstawowe dylematy współczesnej cywilizacji.

Umiejętności:

Potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów i przedmiotów oraz wykorzystywać ją w studiach i w pracy zawodowej.

Potrafi dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i dokonać jego analizy.

Potrafi dyskutować, argumentować oraz bronić własnych tez.

Potrafi planować własne uczenie się i rozwój osobisty.

Potrafi biegle komunikować się w języku obcych ze specjalistami i osobami z różnych kultur.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia nauki w rozwiązywaniu kwestii społecznych i gospodarczych.

Potrafi krytycznie oceniać odbierane treści oraz formułować sądy w ważnych kwestiach społecznych.

Wykazuje inicjatywę , przedsiębiorczość oraz odpowiedzialność za siebie i innych w pełnieniu ról zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Czajka, Marcin Gospodarowicz, Krzysztof Kozłowski, Magdalena Mazurek, Celina Sołek-Borowska, Emil Ślązak, Justyna Tanajewska, Joanna Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0