Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring akademicki - SGH kształtuje liderów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 170000-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tutoring akademicki - SGH kształtuje liderów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program tutoringu akademickiego w SGH umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału studenta oraz poszerza możliwości jego rozwoju intelektualnego. Tutoring obejmuje cykliczne spotkania (tzw. tutoriale) wybranego doświadczonego nauczyciela akademickiego (tutora) z trzema (ew. dwoma) studentami. Spotkania te przeznaczone są na rozmowę i dyskusję o lekturach istotnych dla dalszego rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studenta, a także na wspólne projekty badawcze, bowiem istotnym elementem systemu tutorskiego jest nauka poprzez uczestnictwo w badaniach nad zagadnieniami i procesami gospodarczymi i społecznymi. W ich trakcie student rozwija umiejętności: samodzielnego zdobywania wiedzy, krytycznego myślenia, samoświadomości, wykorzystywania zdobytej wiedzy (wyciągania wniosków, interpretowania źródeł, pisania esejów, artykułów), jak i jej przekazywania (sztuka komunikowania). W semestrze takich spotkań (tutoriali) jest około 8 - 10, a każde z nich trwa od 45 do 60 minut.

Pełny opis:

Tutoring w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest zindywidualizowaną formą kształcenia przeznaczoną dla wyróżniających się w nauce i szczególnie aktywnych studentów studiów licencjackich i studiów magisterskich. Jego celem jest rozwój intelektualny studenta, w tym wsparcie w kształtowaniu jego ścieżki edukacyjnej. Tutoring ma charakter elitarny i jest skierowany do studentów chętnych do samokształcenia i nabywania wiedzy wykraczającej poza sformalizowany program studiów na danym kierunku. Tutoring opiera się na zasadach partnerstwa i odpowiedzialności jego uczestników. Wprowadzenie tutoringu (systemu tutorskiego) jest urzeczywistnianiem misji uczelni - "SGH kształtuje liderów".

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura będzie podawana studentom przez poszczególnych tutorów.

Literatura uzupełniająca:

Literatura będzie podawana studentom przez poszczególnych tutorów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranego, w ramach tutoringu, zakresu nauk społecznych.

Zna źródła i metody pozyskiwania danych dotyczących zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych.

Ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach analizy, interpretacji i prezentacji danych z dziedziny nauk społecznych.

Umiejętności:

Potrafi integrować wiedzę z różnych obszarów i przedmiotów oraz wykorzystywać ją w studiach i w pracy zawodowej.

Potrafi dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i dokonać jego analizy.

Potrafi dyskutować, argumentować oraz bronić własnych tez.

Potrafi planować własne uczenie się i rozwój osobisty.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia nauki w rozwiązywaniu kwestii społecznych i gospodarczych.

Potrafi krytycznie oceniać odbierane treści oraz formułować sądy w ważnych kwestiach społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Tomasz Dołęgowski, Hanna Godlewska-Majkowska, Anna Karmańska, Jacek Miroński, Emil Ślązak, Andrzej Torój, Agnieszka Wojtczuk-Turek, Małgorzata Zaleska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Emil Ślązak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Emil Ślązak, Andrzej Torój, Agnieszka Wojtczuk-Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Miroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Andrzej Torój
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0