Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa (kierunek ekonomia, I stopień)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 150070-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (kierunek ekonomia, I stopień)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Praktyki zawodowe - studia licencjackie
Praktyki zawodowe - studia licencjackie popołudniowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Odbycie praktyki zawodowej związanej z Ekonomią na poziomie licencjackim

Pełny opis:

Głównym celem praktyki zawodowej jest rozwijanie przez studenta umiejętności wykorzystywania zdobywanej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych. W szczególności student powinien zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa lub instytucji), w której odbywa praktykę, doskonalić umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwijać cechy osobowe związane z pracą, takie jak odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i etyczne zachowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

...

Literatura uzupełniająca:

...

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. zna zasady i właściwości funkcjonowania sektora gospodarczego, do którego przynależy organizacja (przedsiębiorstwo/instytucja), w której odbywana jest praktyka;

2. ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, w szczególności o jej formie prawnej, strukturze organizacyjnej, zasadach organizacji pracy i podziału kompetencji, procedurach, procesach planowania i kontroli.

.

Umiejętności:

Student:

1. potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną w sytuacjach praktycznych, m.in. wykonując zlecone zadanie analityczne z zakresu ekonomiczno-finansowych zagadnień funkcjonowania organizacji;

2. umie pozyskiwać i analizować podstawowe dane pochodzące z różnych działów organizacji oraz formułować na ich podstawie wnioski.

3. potrafi komunikować się i współpracować (budować sieć kontaktów) z osobami z różnych działów, różnych środowisk kulturowych i o różnych pozycjach w organizacji;

Kompetencje społeczne:

Student:

1. ma świadomość znaczenia pracy zespołowej dla osiągnięcia sukcesu oraz odpowiedzialności za pracę własną i innych członków zespołu;

2. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się (poszerzania własnej wiedzy i umiejętności) i potrafi to samodzielnie robić.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0