Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 138270-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0419) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-GLO
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Elementy filozofii ekonomii. Etyczna i instytucjonalna refleksja nad życiem gospodarczym (z wykorzystaniem aparatu ekonomii instytucjonalnej i na tle dziejów myśli ekonomicznej). Dzieje i współczesne spojrzenie na etykę życia gospodarczego. Moralny wymiar globalizacji i kapitalizmu. Etyczne aspekty biznesu międzynarodowego. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ekonomiczna teoria szczęścia.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z podstawami filozofii ekonomii i etyki w życiu gospodarczym w kontekście historii myśli ekonomicznej oraz ekonomii instytucjonalnej. 2. Ukazanie relacji ekonomia-filozofia- etyka. 3. Pogłębienie refleksji na temat etycznego wymiaru kapitalizmu globalnego oraz biznesu międzynarodowego. 4. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego poprzez wykorzystanie metod debatowych i dialogowych; zapoznanie studentów z debatami. (zajęcia tradycyjne lub online)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Przewodnik po moralnym kapitalizmie, pr.zb. pod red. T. Dołęgowskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015.

Cz. Porębski: Czy etyka się opłaca? Znak, Kraków 1997.

Ethics in Economy, pr. zb. pod red. L. Zsolnai, Peter Lang, Oxford 2014.

M. Gorazda, T. Kwarciński, Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2020.

Literatura uzupełniająca:

Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, pr.zb. pod red. Ł. Hardta, Copernicus Center, Kraków 2017.

J.H. Dunning (red.), Making Globalization Good, Oxford University Press, Oxford 2007.

J. Klimek, Etyka biznesu, pr. zb. pod red. J. Sójki i L. Ryana, W drodze, Poznań 1997.

Sztuka debaty, pr. zb. pod red. M. Kochana, Gdańsk 2014.

Policies for Happiness (ed. L. Bruni), Oxford University Press, Oxford 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

...Student zna podstawy filozofii ekonomii oraz etyki życia gospodarczego.

...Student zna podstawowe dylematy moralne kapitalizmu i globalizacji.

...Student poznaje etyczny wymiar prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Umiejętności:

...Student umie posługiwać się w sposób krytyczny i twórczy literaturą przedmiotu w zakresie ekonomii i aksjologii.

Student potrafi formułować ustnie i na piśmie poglądy oraz je trafnie argumentować.

Student potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk i proponować rozwiązania.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie znaczenie debaty i dialogu w życiu publicznym i gospodarczym, potrafi debatować i dialogować w zespole.

Student potrafi współpracować z innymi

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0