Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening negocjacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136590-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Trening negocjacyjny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W pierwszej połowie semestru studenci są zapoznawani z podstawową wiedzą dotyczącą negocjacji i ćwiczą poszczególne elementy negocjacji. Następnie studenci przeprowadzają praktyczne negocjacje na podstawie opisu przypadków, które są nagrywane na wideo a następnie omawiane.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przed studentów podstawowej wiedzy i umiejętności negocjacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Wachowiak, Negocjacje, Wyd. Bizarre, Warszawa 2004; S. Winch, A. Winch, Negocjacje - jednostka, organizacja, kultura, wyd. Difin, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, S. Winch, P, Wachowiak, wyd. Difin, Warszawa 2008; K.Bargiel-Matusewicz, Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2010; N. Peeling, Negocjacje, Co dobry negocjator wie, robi i mówi, PWE, Warszawa 2010.

Publikacje własne:

Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Prowadzenie dyskusji,W: red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Sztuka prezentacji : teoria i praktyka,2018;

Sławomir Winch, Kiedy słowo jest bronią? - perswazja w komunikacji,W: red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Sztuka prezentacji : teoria i praktyka,2018;

Sławomir Winch, Techniki wywierania wpływu w przekazie treści,W: red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Sztuka prezentacji : teoria i praktyka,2018;

Sławomir Winch, Pytania i odpowiedzi - radzenie sobie z obiektami,W: red. Lidia Jabłonowska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch, Sztuka prezentacji : teoria i praktyka,2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien umieć:

Określić i omówić zasady negocjacji nastawionych na współprace.

Określić i omówić kluczowe czynniki sukcesu w negocjacjach.

Zdiagnozować sytuację negocjacyjną

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1.Przygotować się do negocjacji.

2.Ocenić mocne i słabe strony negocjacji.

3.Uzasadnić wybór strategii negocjacyjnej.

4. Rozpocząć negocjacje.

5. Sterować przebiegiem negocjacji.

6.Zakończyć negocjacje.

7.Posługiwać się taktykami negocjacyjnymi. xx

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć:

1. Zorganizować pracę zespołu negocjacyjnego.

2. Ukształtować przestrzeń negocjacyjną.

3. Dostosować swoje zachowanie do sytuacji negocjacyjnej.xx

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak, Sławomir Winch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Trening, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Trening - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0