Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public Sector in Tourism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136341-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public Sector in Tourism
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Tourism - the system approach. The rationale for public sector involvement in tourism. The public sector institutions. Models of public sector involvement in tourism development. The legal instruments of the state intervention in the tourism market. The role of the public sector in implementation of sustainable tourism development.

Pełny opis:

Gaining the knowledge of the rationale for the public sector activities in the area of tourism; learning the instruments of public sector intervention in tourism development. Comprehension of the mechanism of that intervention; the ability to evaluate the impact of a particular instrument application.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Ritchie, G. Crouch, The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, 2003.

Literatura uzupełniająca:

S. Page, M. Hall, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, 2003.

Publikacje własne:

Mierzenie efektów ekonomicznych turystyki a polityka turystyczna - aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Turystyka w badaniach naukowych, red. W. Alejziak i R. Winiarski, AWF Kraków i WSIiZ Rzeszów, Kraków-Rzeszów 2005, s. 213-223; Zaangażowanie finansowe sektora publicznego w rozwój podaży turystycznej w miastach, w: Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju. Narzędzia promocji, red. T. Żabińska, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UEK, Katowice 2012, s. 33-44. Polityka kulturalna władz miejskich a rozwój turystyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, s. 61-69.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

The student will know and understand the rationale for public sector involvement in tourism economy development both on supply and demand side.

The student will gain the knowledge of the effects of an application by public sector of a particular instrument.

The student will learn the significance and factors influencing the role of public sector in the development of the Polish tourism economy.

Umiejętności:

The student will be able to evaluate the different approaches to the public sector involvement in tourism development.

The student will be able to formulate and present his/her position on public sector actions concerning tourism.

The student can interpret legal instruments and assess their effects.

Kompetencje społeczne:

In his/her activities the student will recognize the ethical issues inherent in tourism development.

The student will play active role in co-operation with persons forming his/her professional environment.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0