Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt doradczy dla sektora prywatnego i publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132820-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt doradczy dla sektora prywatnego i publicznego
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci podczas zajęć realizują przykładowy projekt doradczy, od etapu opracowania jego koncepcji i planowania, przez realizację kamieni milowych, kontrolę jakości i terminowości wykonania zadań, po końcową prezentację uzyskanych wyników klientowi. Uczestniczący zajęć zostaną zaznajomieni z technikami i metodami przygotowania projektu doradczego i jego koordynacji, ze szczególnym naciskiem na formy pisemne opracowania zebranych informacji na użytek zespołu oraz ich prezentacji klientowi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i pracy nad projektem doradczym oraz w szerszym wymiarze zapoznanie ich ze specyfiką pracy w konsultingu. Dodatkowym istotnym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji studentów w zakresie pracy w grupie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Pawlak, Zarządzanie projektami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2019;

2. R.P. Rumelt, Dobra strategia, zła strategia. Czym różnią się i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa 2012;

3. W. Lessel, Zarzadzanie projektem, BC Edukacja, Warszawa 2008;

4. M. Żmigrodzki, Zarządzanie projektami dla początkujących, Helion, Gliwice 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide

2. R. P. Rumelt (2011), Good Strategy, Bad Strategy. The Difference and Why It Matters, New York: Crown Business.

3. P. Block (2000) Flawless Consulting. A Guide to Getting your Experience Used, San Francisco: Pfeiffer

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. ma wiedzę na temat praktycznych aspektów zarządzania projektem doradczym

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. poznał techniki przygotowywania projektu

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. poznał i przećwiczył etapy realizacji projektu doradczego

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. stosować metody wykorzystywane przy realizacji projektu

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. identyfikować główne obszary problemowe i proponować sposób ich analizy

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. pozyskiwać, przetwarzać, analizować informacje oraz wyciągać wnioski na ich podstawie

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. przygotować ofertę odpowiadającą oczekiwaniom klienta

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:

1. przeprowadzić spotkanie z klientem na różnych etapach realizacji projektu

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. zdolność analizy pozyskanych danych

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. umiejętność pracy w zespole

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. zrozumienie potrzeb klienta w zakresie objętym ofertą

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. umiejętność logicznego strukturyzowania wiedzy

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:

1. umiejętność przekazania wniosków z analizy w formie jasnej, zwięzłej prezentacji, ukierunkowanej na praktyczne aspekty zagadnienia

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0