Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zagranicznej (rynkowej) ekspansji przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132760-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt zagranicznej (rynkowej) ekspansji przedsiębiorstwa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Projekt zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa (Foreign Expansion Project) polega na rozwiązaniu przez studentów problemów z zakresu zarządzania (zwłaszcza odnoszących się do strategii ekspansji na rynkach zagranicznych), opcjonalnie, we współpracy z przedsiębiorstwami. Podstawą do rozwiązania problemu są różnorodne badania marketingowe: analizy źródeł wtórnych, badania jakościowe lub badania ilościowe.

Pełny opis:

Projekt zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa (Foreign / Market Expansion Project) polega na rozwiązaniu przez studentów problemów z zakresu zarządzania (zwłaszcza odnoszących się do strategii ekspansji na rynkach zagranicznych), opcjonalnie, we współpracy z przedsiębiorstwami albo na podstawie projektów wcześniej zaproponowanych przez przedsiębiorstwa. Podstawą do rozwiązania problemu są różnorodne badania marketingowe: analizy źródeł wtórnych, badania jakościowe lub badania ilościowe. Podczas zajęć studenci nauczą się jak nabyć wiedzę niezbędną przed podjęciem ekspansji na rynki zagraniczne (przeprowadzając badania rynku) oraz jak przekształcić tę wiedzę w zalecenia dla przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: tak, jak w przypadku bibliografii do prac licencjackich i magisterskich lista publikacji zależy od dziedziny projektu. Kilka tytułów można podać mając na uwadze badawczy zakres projektów.

1. A. C. Burns, R. F. Bush, Marketing research, Pearson Education,

2. G. A. Churchill, D. Iacobucci, Marketing Research. The Methodological Foundations, Thomson and South Western,

3. N. K. Malhotra, Marketing Research. An Applied Orientation, Pearson Education.

4. S. Hollensen, Global Marketing, Pearson Education.

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca podawana jest na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wiedza odnośnie do:

1. składników otoczenia marketingowego na rynkach zagranicznych

Wiedza odnośnie do:

2. typów strategii wejścia na rynki zagraniczne

Wiedza odnośnie do:

3. badań, które powinny być przeprowadzone przed wejściem na rynki zagraniczne

Umiejętności:

Studenci powinni uzyskać umiejętności dotyczące:

1. wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas pracy nad projektem

Studenci powinni uzyskać umiejętności dotyczące:

2. wykorzystania podstawowych metod zbierania danych i analizy danych

Studenci powinni uzyskać umiejętności dotyczące:

3. wykonania prac badawczych

Studenci powinni uzyskać umiejętności dotyczące:

4. sformułowania wniosków i rekomendacji na podstawie wyników przeprowadzonych badań

Kompetencje społeczne:

Umiejętności podziału zadań wśród członków grupy (4 - 7 osób)

Umiejętności pracy w małej grupie albo w grupie (4 - 7 osób)

Metody i kryteria oceniania:

inne: 20.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 80.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Oleksiuk, Katarzyna Rull Quesada, Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0