Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132690-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analizy przypadków z obszarów: ram koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, wyceny zasobów, globalnej polityki rachunkowości, przydatności controllingowej i decyzyjnej (w tym kontynuowania działalności): sprawozdania z: przepływów pieniężnych, gospodarki rzeczowymi i niematerialnymi aktywami trwałymi, gospodarki zapasami, leasingu, kredytów i innych zobowiązań finansowych, rezerw, aktywów i zobowiązań warunkowych i jego znaczenie w ocenie, raportów grup kapitałowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest kształtowanie przede wszystkim umiejętności identyfikowania problemów kluczowych dla profesjonalnego tworzenia raportów finansowych ważnych w operacyjnych i strategicznych decyzjach przedsiębiorstwa operującego na rynkach międzynarodowych.

Niniejszy przedmiot obejmuje treści dopełniające wiedzę i umiejętności przedstawiane w rachunkowości finansowe, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych i krajowych standardach sprawozdawczości. Sformułowanie zagadnień w sposób podobny do tych z wymienionych przedmiotów nie oznacza powtarzania treści merytorycznych ale ich wzbogacanie i ujęcie w formie analiz przypadków. Duży nacisk przedmiot ten kładzie na wartość poznawczą raportowania finansowego, w tym także - informacji to raportowanie uzupełniających, głównie w kontekście identyfikowania czynników ryzyka gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Jozef Pfaff, PWN 2020; Rachunkowość finansowa -od teorii do praktyki, CeDeWu 2021; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości (najnowsza wersja); Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Pr. zb. pod red. G.K. Świderskiej, W. Więcława, MAC Consulting, Difin, 2009; Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A.Karmańska, Difin 2008.

Literatura uzupełniająca:

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, B. Nita, W. Hasik, Wolters Kluwer Polska SA, 2018

International GAAP 2013, Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards, Vol. 2, Ernst&Young, Wiley, 2013; A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, 2009; E. Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008; E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011; Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A. Kostur, Prace Naukowe AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009; Sprawozdania finansowe i ich analiza red. nauk. B. Micherda SKwP, Warszawa 2011; Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP Zarząd Główny, Warszawa 2013.

Ryzyko w rachunkowości, red. nauk. A.Karmańska, Difin 2008; W.A.Nowak, O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007; M.Kędzior, Międzynarodowa struktura kapitału przedsiębiorstwa. Ujęcie rachunkowości i finansów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011; Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej red. B. Micherda, Difin, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie przedstawić podmioty zaangażowane w proces globalnej polityki rachunkowości i rozumieć ich rolę.

Student powinien być w stanie określić obszary raportowania finansowego newralgiczne dla operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem globalnym.

Student powinien być w stanie określić poznawcze znaczenie założeń koncepcyjnych raportowania finansowego, przyjętych w skali globalnej

Umiejętności:

Student powinien umieć zastosować profesjonalne rozwiązania w zakresie raportowania finansowego.

Student powinien być w stanie zidentyfikować problemy (merytoryczne, organizacyjne, prawne) ważne nie tylko dla tworzenia tego sprawozdania ale także jego wykorzystania.

Student powinien być w stanie ustalić i zinterpretować miary finansowe charakteryzujące ryzyko gospodarcze i możliwe do wyprowadzenia z raportów finansowych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć ocenić prawidłowość i uczciwość raportowania finansowego.

Student powinien być zdolnym do identyfikowania obszarów wymagających pogłębionego raportowania finansowego, wrażliwych decyzyjnie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Boroch, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0