Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132680-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość międzynarodowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z ogólnymi kierunkami harmonizacji i standaryzacji rachunkowości.

2. Omówienie systemów rachunkowości w wybranych krajach.

Historyczny rozwój rachunkowości. Przyczyny zróżnicowania rachunkowości w świecie. Przyczyny harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Procesy standaryzacji rachunkowości - przebieg, skutki, perspektywy. Polityka rachunkowości i rachunkowość kreatywna a oszustwa finansowe. Zakres polityki rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Charakterystyka systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w wybranych krajach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Accounting Standards Board; S.Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 2002.

Kazimiera Winiarska, Rachunkowość międzynarodowa, ODiDK, 2009

Literatura uzupełniająca:

A.Stachniak, "Stabilna platforma" Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość nr 10/2004; K.Van Hulle, Od dyrektyw Unii Europejskiej o rachunkowości do MSR, "Rachunkowość", nr 6/2003; H.Bystrzycka, Wpływ procesów harmonizacji i standaryzacji na kształt polskiego prawa bilansowego, "Forum Rachunkowości", nr 3, 2007; K.Klimczak, Jak powstają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, "Problemy Rachunkowości", nr 1(24), 2006; H.Bystrzycka, A.Kochman, Rachunkowość w Federacji Rosyjskiej, "Problemy Rachunkowości", nr 1, październik 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać przyczyny problemów w rachunkowości międzynarodowej,

Student powinien znać przesłanki harmonizacji i standaryzacji rachunkowości

Student powinien znać przebieg procesu standaryzacji rachunkowości

Student powinien znać charakterystyczne cechy systemów rachunkowości w wybranych krajach

Umiejętności:

Student powinien umieć określić wpływ poszczególnych czynników na zróżnicowanie rachunkowości w świecie,

Student powinien umieć rozróżniać narzędzia polityki rachunkowości od oszustw finansowych,

Student powinien umieć wykazać wpływ polityki rachunkowości na zawartość sprawozdania finansowego.

Student powinien umieć scharakteryzować główne modele rachunkowości w wybranych krajach

Kompetencje społeczne:

Student powinien umieć wykorzystać wiedzę z zakresu regulacji międzynarodowych do oceny jakości sprawozdania finansowego,

Student powinien być kreatywny przy doborze instrumentów polityki rachunkowości zgodnie z ustaleniami MSR

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0