Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sprawozdania finansowe grup kapitałowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132470-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sprawozdania finansowe grup kapitałowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Powiązania kapitałowe i obowiązek konsolidacji. Techniki konsolidacji sprawozdań finansowych. Pierwsza konsolidacja. Etapy sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Konsolidacja pełna. Konsolidacja proporcjonalna. Konsolidacja sprawozdań grup wieloszczeblowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zakresem informacyjnym skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Omówienie istoty metod konsolidacyjnych. Przedstawienie technik i dokumentacji konsolidacyjnych. Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP (najnowsza wersja); 2. R. Ignatowski, Konsolidacja sprawozdań finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne. Tom II, Regulacje MSSF, ODDK, Gdańsk 2013; 3. A. Gierusz, M. Gierusz, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk 2016; 4. W. Więcław Konsolidacja sprawozdań finansowych: rozliczanie połączeń i podziałów w świetle MSSF/MSR, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Wiley 2017: interpretation and application of IFRS Standards, Erwin Bakker et al., Wiley 2017; 2. A. Krimpmann, Principles of Group Accounting under IFRS, John Wiley & Sons, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać:

przesłanki tworzenia i cechy charakterystyczne grupy kapitałowej,

podstawowe metody konsolidacji sprawozdań finansowych

istotę i zasady dokonywania korekt konsolidacyjnych,

zasady wyceny portfela lokat jednostki dominującej,

etapy sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

zidentyfikować powiązania kapitałowe między jednostkami grupy kapitałowej,

wycenić lokaty kapitałowe jednostki dominującej, wycenić prawa znaczącego inwestora oraz wspólnika wspólnego przedsięwzięcia,

ustalić wartość firmy oraz wartość udziałów niekontrolujących na moment przejęcia kontroli i na każdy moment bilansowy występowania kontroli,

ustalić korekty konsolidacyjne i wskazać ich wpływ na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,

sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Kompetencje społeczne:

Student powinien:

umieć odczytać i zinterpretować dane zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,

wyjaśnić różnice pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

przygotować skonsolidowane sprawozdanie finansowe na moment bilansowy w trakcie trwania powiązania kapitałowego między jednostkami grupy kapitałowej

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 85.00%

inne: 15.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja, Edyta Łazarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bareja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0