Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132200-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Typy inwestorów instytucjonalnych. Charakterystyka, zasady działania i ocena inwestorów instytucjonalnych: fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń.

Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z podstawami funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K.Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012;

P.Niedziółka, Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009;

M.Dybał, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008;

Instytucje rynku finansowego w Polsce, praca zbiorowa pod red. A.Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

E.P. Davis, B. Steil, Institutional investors, MIT Press, Cambridge MA 2001;

Nowe usługi finansowe, praca zbiorowa pod red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006.

I. Basile, P. Ferrari, Asset Management and Institutional Investors, Springer, Switzerland, 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wie czym są inwestorzy instytucjonalni, jak działają i jakie jest ich znaczenie na rynkach finansowych.

Zna podstawowe regulacje prawne określające warunki funkcjonowania inwestorow instytucjonalnych w Polsce, Unii Europejskiej i USA.

Zna specyfikę polskiego sektora inwestorów instytucjonalnych w zakresie funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, instytucji ubezpieczeniowych itp.

Umiejętności:

Umie samodzielnie zidentyfikować i rozróżnić strategie inwestycyjne stosowane przez inwestorów instytucjonalnych..

Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów inwestora instytucjonalnego.

Umie dokonać oceny efektywności zarządzania aktywami przez inwestorów instytucjonalnych.

Kompetencje społeczne:

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji.

Potrafi uczestniczyć w dyskusji na temat roli inswetorów instytucjonalnych w systemie społeczno-gospodarczym.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka, Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kulpaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0