Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132110-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom etyki biznesu przedstawionym w humanistycznej perspektywie. Przyczynia się bardziej do kształtowania postaw przyszłych ludzi biznesu niż ich zawodowych sprawności. Zapoznaje z nieuchronnymi konfliktami wartości i interesów właściwych uprawianiu działalności gospodarczej i ponoszeniu odpowiedzialności za decyzje w płaszczyźnie całej gospodarki, firmy, osobowej.

Pełny opis:

1. Przekaz podstawowej wiedzy z zakresu etyki biznesu i wybranych elementów etyki ogólnej.

2. Zapoznanie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i podstawowymi patologiami tej sfery.

3. Stworzenie podstaw dla umiejętności budowy i posługiwania się narzędziami podnoszenia kultury proetycznej.

4. Rozbudzenie postawy wrażliwości na konflikty moralne towarzyszące uprawianiu działalności gospodarczej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999 2. Etyka biznesu. Perspektywa humanistyczna, red. G. Szulczewski Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; 3. D. Lennick, F. Kiel, Inteligencja moralna, PURANA, Wrocław 2007 4. J. Sójka, L. Ryan, Etyka biznesu, W drodze, Poznań 1997 5. J. Klimek, Etyka biznesu, Difin, Warszawa 2014 6. Dołęgowski T. (red), Przewodnik po moralnym kapitalizmie, Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015, 7 G. Szulczewski, Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. ?Studia i prace?, nr 2(10)/2012, s. 181-205.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Young, Etyczny kapitalizm, Wyd. Metamorfoza, W-wa 2005; 2 .Etyka biznesu, red. W. Gasparski i J, Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 3. Etyka biznesu w działaniu, red. W. Gasparski i J, Dietl, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001 4.. J. Jackson, Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999 5. P.H. Dembiński, S Beretta, Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014 6. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Wydawnictwo Platan, Kraków 1995, 7. G. Szulczewski, Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, nr 2(10)/2012, s. 181-205. 8. T. Cathcart, Dylemat wagonika, PWN, Warszawa 2014, 9. K. Blanchard, N. V. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo EMKA Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Definiowanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu etyki i etyki biznesu oraz rozumienie ich roli w uzasadnianiu wyborów osobowych i kształtowaniu postaw.

2. Porównanie celu i istoty humanistyki z celami i istotą nauk pozytywnych.

3. Zrozumienie zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta uczelni.

4. Identyfikacja podstawowych wyznaczników etycznego zachowania, odróżnienie go od ról pełnionych przez człowieka.

5. Rozróżnianie pomiędzy sferą wartości a sferą interesu, sferą społeczną a biznesową - interpretowanie ich wzajemnych relacji i stosowanie do oceny działalności gospodarczej i jej odpowiedzialności.

6. Identyfikacja i zrozumienie podstawowych konfliktów moralnych działalności gospodarczej; wskazanie na sposoby ich niezbywalność i ułomność metod ich rozwiązania.

7. Rozpoznawanie podstawowych patologii występujących w biznesie.

Umiejętności:

1. Analizowanie (czytanie ze zrozumieniem) tekstów źródłowych dotyczących zagadnień etyki i etyki biznesu.

2. Interpretowanie rozwiązań podejmowanych przez ludzi biznesu w sytuacji konfliktu moralnego.

3. Planowanie i tworzenie narzędzi kultury proetycznej w firmie.

4. Prezentowanie (w mowie i/lub piśmie) wybranych zagadnień z zakresu tematycznego zajęć.

Kompetencje społeczne:

1. Aktywna postawa wobec problemów etycznych biznesu.

2. Motywacja do przyjęcia roli przywódcy społecznego (elity).

3. Otwartość na wielość rozwiązań w sytuacji konfliktu moralnego, tolerancja dla rozwiązań innych niż stereotypowe.

4. Świadomość niezbywalność osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

5. Postrzeganie ograniczeń narzędzi stosowanych w biznesie dla zabezpieczenia jego etyczności.

6. Wrażliwość na naruszenia sfery etyki towarzyszące działalności gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0