Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131620-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Sprawozdanie finansowe. Zasady wyceny pozycji bilansowych. Warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Znaczenie informacyjne poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Wpływ polityki rachunkowości na przydatność informacji. Wymogi związane ze sporządzaniem, zatwierdzaniem i udostępnianiem sprawozdania finansowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania sprawozdań finansowych według przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

2. Zapoznanie studentów z typowym układem sprawozdań finansowych na podstawie przykładowych sprawozdań a także wykształcenie umiejętności odczytywania zawartych w nich informacji oraz analizowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdań

Literatura:

Literatura podstawowa:

I.Olchowicz, A.Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015;

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod red. G.K.Świderskiej i W.Więcława, MAC konsulting, Difin, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, 2021,

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,

Krajowe standardy rachunkowości.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie:

Określić potrzeby informacyjne odbiorców sprawozdań finansowych

Określić różnice w zakresie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

Definiować składniki sprawozdania finansowego sporządzanego według ustawy o rachunkowości oraz według MSSF .

Przedstawić obowiązki w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań finansowych.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

Sporządzić bilans na podstawie danych z ksiąg rachunkowych.

Interpretować dane wynikające z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej).

Sporządzić rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) na podstawie danych z ksiąg rachunkowych.

Interpretować dane wynikające z rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów).

Sporządzić rachunek (sprawozdanie) przepływów pieniężnych na podstawie danych z ksiąg rachunkowych.

Interpretować dane wynikające z rachunku przepływów pieniężnych.

Wykazać znaczenie zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej dla oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

Student nabędzie następujące postawy:

Postępowanie zgodne z zasadami etyki.

Kreatywność przy doborze instrumentów polityki rachunkowości.

Zdolność do przy w zespole a jednocześnie do wyrażania własnych opinii.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 60.00%

studia przypadków: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Hanna Bystrzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0