Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poland: Space and Society

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131591-D
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poland: Space and Society
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Presentation and description of spatial economic and social processes deversification in Poland.

Pełny opis:

The aim of the lecture is to present the diversification of land development in Poland. Poland is a country with rich

cultural and historical traditions. The country acts in specific geographic environment. Inherent part of the country is the

society. All social and economic activity, as well as their effects, have a specific order of occurrence in space. In different

places thay occur in uneven forms, sizes, intensity and order. The lecture is dedicated to foreign students that take part in international exchange programmes and came to study in Poland.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M.A. Weresa, M.A. Kowalski (eds.), Poland Competitiveness Report 2018, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

2. J. Bradley, J. Zaucha (eds.), Territorial Cohesion: A missing linkbetween economic growthand welfare. Lessons from the Baltic Tiger, Uniwersytet Gdański Katedra Makroekonomii, Gdańsk 2017.

3. M. Smętkowski, P. Wójcik, Regional Convergence in Central and Eastern European Countries: A Multidimensional Approach, "European Planning Studies" nr 6/1, Routledge 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Zawalińska, N.Tran, A. Płoszaj, R&D in a post centrally-planned economy: The macroeconomic effects in Poland, "Journal of Policy Modelling" 1/1, North-Holland 2018.

2. OECD. The 2030 Sustainable Development Agenda Towards a Successful Implementation by Poland, OECD, Paris 2017.

3. OECD. Policy Priorities for Making Poland a More Inclusive and Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 2016.

Publikacje własne:

Maciej GURBAŁA, Instytucje.,W: red. Kazimierz KUCIŃSKI, Geografia ekonomiczna.,2015;

Maciej GURBAŁA, Agata Królak, dr Aneta Śledź, Barbara Dymna, Monika Kierzkowska, Iwona Szymańska, Katarzyna Farska, Marta Głosek, Ewa Szymczyk, Piotr Pietrzak, Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego,2015;

Maciej Gurbała, Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie,W: red. Kazimierz Kuciński, Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

knowledge on the spatial differences and their consequences on Polish economy;

knowledge on historical factors present in Polish economic developmet;

knowledge on social factors present in Polish economic developmet;

Umiejętności:

lectures help to understand the differentiation of economic and social development in Poland;

lectures help to update the knowledge about Polish regions and cities; to find the information

on the given subject;

lectures help to analyze and interprete the data concerning Polish regions and cities;

Kompetencje społeczne:

understanding what social and historical aspects determine the economic development in Poland;

identyfying the impact of different places on innovative activity location;

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 75.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gurbała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gurbała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0