Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody wyceny przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131540-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody wyceny przedsiębiorstw
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstw. Źródła danych. Charakterystyka i zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstw (majątkowe, dochodowe, porównawcze). Niekonwencjonalne metody wyceny przedsiębiorstw. Ćwiczenia praktyczne (laboratorium komputerowe).

Pełny opis:

Przegląd teoretycznych podstaw wyceny przedsiębiorstw; wskazanie luk w tych podstawach. Zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami wycen przedsiębiorstw przeprowadzanych różnymi metodami i technikami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

D.Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRR, Warszawa 1999; Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki; red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011 .

Literatura uzupełniająca:

T.Copeland, T.Koller, J.Murrin, Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997; U.Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001; T.Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005; E.Mączyńska, Wycena przedsiębiorstw, Wyd. SKwP, Warszawa 2005; A.Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008; A.Fierla, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008; Metody wyceny spółki; perspektywa klienta i inwestora, red. M.Panfil, A.Szablewski, Poltext, Warszawa 2006, rozdz. 1, 11-17, .P. Szymański "Standardy Wyceny", 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. Zrozumieć przesłanki oraz podstawy metodologiczne wyceny przedsiębiorstwa metodami majątkowymi, DCF, EVA/MVA, APV, mnożników rynkowych, mieszanymi.

2. Poznać ograniczenia poszczególnych metod.

3. Zrozumieć zależność sposobu wyceny przedsiębiorstwa od celu i innych przesłanek wyceny.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Przeprowadzić, przy szeregu założeń upraszczających, wycenę (precyzyjniej: oszacowanie wartości) przedsiębiorstwa metodami wartości księgowej, DCF, EVA/MVA, mnożników rynkowych, Schmalenbacha, szwajcarską.

2. Dostosować metody i techniki wyceny do celu tej wyceny.

3. Określić przedział wartości przedsiębiorstwa.

Kompetencje społeczne:

1. Dostosowanie narzędzi współczesnych finansów do posiadanych informacji i potrzeb.

2. Umiejętność uzasadnienia postępowania podczas wyceny przedsiębiorstwa.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 10.00%

egzamin ustny: 20.00%

ocena z ćwiczeń: 30.00%

inne: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Ewa Jagodzińska-Komar, Marcin Kołtuniak, Grzegorz Sobiecki, Hanna Sokół, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Ewa Jagodzińska-Komar, Marcin Kołtuniak, Grzegorz Sobiecki, Hanna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska, Ewa Jagodzińska-Komar, Leszek Mosiejko, Izabela Rudzka, Grzegorz Sobiecki, Hanna Sokół, Rafał Tuzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Ewa Jagodzińska-Komar, Marcin Kołtuniak, Grzegorz Sobiecki, Hanna Sokół, Paweł Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Fierla, Paweł Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0