Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kapitały wysokiego ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131520-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kapitały wysokiego ryzyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Private equity w USA, Europie i w Polsce. Fazy finansowania. Rodzaje private equity. Proces inwestycji private equity. Wycena inwestycji private equity. Finansowa i prawna struktura inwestycji private equity. Rodzaje dezinwestycji private equity. Kapitał menedżerski oferowany spółkom portfelowym. Studia przypadków.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z specyfiką kapitału wysokiego ryzyka oraz pojęciami private equity i venture capital. Wykorzystanie kapitału wysokiego ryzyka w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstw. Źródła private equity i venture capital - fundusze inwestycyjne i aniołowie biznesu. Etapy procesu inwestowania private equity. Analiza wybranych inwestycji private equity (studia przypadku) - finansowanie polskich spółek przez działające w Polsce fundusze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011

M.Panfil, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005; M.Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

J.Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997; K.Sobańska, P.Sieradzan, Inwestycje private equity/venture capital, Key text, Warszawa 2004; J.Świderska, Quasi - fundusze venture capital, Difin, Warszawa, 2008;

K. Brzozowska, Business angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, CeDeWu, Warszawa 2008;

Roczniki statystyczne EVCA

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student rozumie pojęcia: kapitału wysokiego ryzyka, private equity, venture capital.

Student rozumie etapy procesu inwestycyjnego, który realizują fundusze private eguity/venture capital.

Student zna potencjalne korzyści inwestycji private equity dla inwestorów i spółek portfelowych oraz rozumie istniejące zagrożenia i ryzyko inwestycji.

Umiejętności:

Student potrafi ocenić opłacalność inwestycji private equity.

Student potrafi zidentyfikować oczekiwania funduszu wysokiego ryzyka jako inwestora spółki szukającej kapitału.

Student potrafi zidentyfikować oczekiwania spółki portfelowej poszukującej kapitału private eguity/venture capital.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zidentyfikować i zanalizować aktualne problemy związane z funkcjonowaniem rynku kapitału wysokiego ryzyka.

Student rozumie zasady etycznego inwestowania oraz społeczne skutki inwestycji private equity.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

inne: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Duliniec, Olga Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Duliniec, Olga Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Duliniec, Olga Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0