Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131430-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ocena projektów inwestycyjnych
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Istota i podstawowe rodzaje inwestycji. Projekt inwestycyjny, standardowe warunki oceny. Cykl projektowania inwestycyjnego i charakterystyka fazy przedinwestycyjnej. Feasibility study - elementy konstrukcji. Realizacja projektu wg formuły corporate finance i project finance. Strategia finansowania projektu. Analiza i ocena opłacalności projektu metodami prostymi, złożonymi i zmodyfikowanymi.

Pełny opis:

Zapoznanie z podstawowymi technikami finansowej i ekonomicznej oceny efektywności projektów inwestycyjnych w aktywa rzeczowe w działalności komercyjnej i non profit. Prezentacja zalet i wad poszczególnych metod oraz dostarczenie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w konkretnej rzeczywistości gospodarczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W.Behrens, P.M.Hawranek, Poradnik przygotowania przemysłowych feasibility study, UNIDO, Warszawa 2003; A.Damodaran, Finanse korporacyjne, wyd. II, Helion Gliwice 2007;. W. Rogowski, Rachunek efektywności inwestycji ,Wyd. Nieoczywiste, Warszawa, 2016, E.R.Yescombe, Project finance, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007;P. Felis, Finansowa ocena inwestycji rzeczowych. Feasibility study,Difin, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

K.Czerkas, Project finance w polskiej praktyce, Twigger Warszawa 2002; J.Jakubczyc, Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki, PWN Warszawa 2008; K.Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych , AE, Katowice 2001; Ocena efektywności inwestycji, pod red. S.Wrzoska, WUE Wrocław 2011; M.S.Wiatr, Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych wg standardów bankowych, (w:) Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa 2011; D.Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. Posiada wiedzę i rozumie istotę projektowania inwestycyjnego na różnych szczeblach decyzyjnych oraz zastosowaniach gospodarczych.

2. Potrafi objaśniać, zinterpretować podstawowe zasady opłacalności projektu inwestycyjnego.

3. Umie przeanalizować i porównać dostępne źródła finansowania projektu inwestycyjnego oraz określić konkretne kryteria wyboru odpowiedniego rozwiązania z zastosowaniem różnorodnych metod (prostych i dyskontowych) oceny opłacalności.

Umiejętności:

Student umie:

1. Skonstruować feasibility study, wykonać odpowiednią analizę ekonomiczno - finansową konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz uzasadnić merytorycznie swoją ocenę.

2. Wyliczyć efektywność przedsięwzięcia inwestycyjnego metodami statycznymi i dynamicznymi przy zastosowaniu różnych instrumentów finansowych kształtujących koszt kapitału.

3. Wskazać podstawowe mankamenty zastosowania poszczególnych metod oceny opłacalności oraz wybrać najodpowiedniejszą z nich dla przedsięwzięć typu corporate finance, project finance lub non profit.

Kompetencje społeczne:

Student:

1. Nabywa umiejętność organizowania pracy w zespole.

2. Rozumie i akceptuje podstawowe zasady etyki w dziedzinie zarządzania i finansów a także kodeks dobrych praktyk.

3. Nabywa umiejętności samodzielnego pozyskiwania danych, informacji oraz poddawać ich weryfikacji i analizie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 70.00%

referaty/eseje: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Felis, Grzegorz Maśloch, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Bombol, Grzegorz Maśloch, Arkadiusz Orzechowski, Krzysztof Witos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Jarosiński, Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch, Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Maśloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0