Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska w Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131419-P Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polska w Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Społeczno-ekonomiczno-polityczne efekty procesu dostosowań w ramach stowarzyszenia oraz negocjacji Polski o członkostwo w UE. Wspólnotowe, zharmonizowane oraz narodowe dziedziny funkcjonowania Polski w UE. Zasady i warunki członkostwa Polski w UE oraz ich skutki. Polska na tle innych państw UE: interesy wspólne i rozbieżne. Elementy lobbingu interesów Polski w instytucjach UE. Realizacja wybranych wspólnych polityk w Polsce.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej (w dziedzinie powiązań gospodarczych, politycznych i społecznych) oraz z obszarami i efektami członkostwa Polski w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ambroziak A.A., Szypulewska-Porczyńska A. (eds) (2020) Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (title in English: Poland in the European Union. From association to fifteen years of membership), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa;

Ambroziak A.A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (eds.) (2020) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce (title in English: State aid for entrepreneurs. Selected Issues. Perspective of the aid granting entity and its beneficiary in Poland), Wolters Kluwer Polska;

Ambroziak AA (2017) Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (title in English: The impact of Russian Federation's embargo on exports of apples from Poland in 2004-2015, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 104, z. 1, pp. 22-29

Ambroziak AA (red.) (2015) Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw;

Adamczyk, K. Zajączkowski, Poland in the European Union: Adjustment and Modernization. Lessons for Ukraine, CE, UW, Warsaw 2012;

Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

J.J. Węc, Pierwsza Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012; R. Chruściak, Polska w Unii Europejskiej. Podstawowe regulacje prawne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011; A.A.Ambroziak(red.), Proces decyzyjny w UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2005; E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002; E.Kawecka-Wyrzykowska (red.), Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, OW SGH, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wykazuje się gruntowną wiedzą na temat podstawowych elementów ewolucji integracji Polski z UE oraz rozumie ich istotę ekonomiczną, prawną i polityczną;

2. W szczególności zna i rozumie mechanizmy ekonomiczne i skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej oraz ich wpływ na gospodarkę Polski;

3. Zna podstawowe elementy procesu koordynacji polskiej polityki europejskiej oraz możliwości lobbingu w instytucjach krajowych i europejskich na rzecz swoich interesów (jako obywatela UE lub przedsiębiorcy).

Umiejętności:

1. Umie analizować i krytycznie oceniać procesy ekonomiczne zachodzące w Polsce w związku z członkostwem w UE i kierunki ich rozwoju, co pozwala mu na podjęcie pracy w instytucjach krajowych i unijnych realizujących i nadzorujących przebieg szczególnie procesu integracji Polski w UE;

2. Potrafi wskazać na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim oraz zakres prawa wspólnotowego regulującego warunki funkcjonowania firm w UE, co przygotowuje studenta do pracy w przedsiębiorstwach;

3. Jest w stanie efektywnie brać udział w procesie konsultacji prowadzonych przez instytucje unijne, jak również efektywnie lobbować w instytucjach krajowych i UE..

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje się umiejętnością wielopłaszczyznowego postrzegania zjawisk towarzyszących procesom gospodarczym w Polsce w świetle integracji europejskiej.

2. Wykazuje się umiejętnością dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

inne: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.