Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131030-S Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące stosunków międzynarodowych oraz ich strona praktyczna. Przegląd zasadniczych zagadnień i procesów wpływających na wizerunek współczesnego świata. Mechanizmy tworzące i rządzące współczesnymi stosunkami politycznymi. Zagadnienia ze sfery relacji gospodarczych w kontekście historycznym oraz ich korelacje ze stosunkami natury politycznej.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami w sferze stosunków międzynarodowych. Łącząc teorie z praktyką kurs ma na celu zilustrowanie obu aspektów i ich wzajemnych współzależności. Podstawowym celem jest umiejętność zrozumienia procesów zachodzących w sferze relacji międzynarodowych oraz dokonywanie ich wnikliwej i profesjonalnej analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, zarys wykładów, Warszawa, 2008.

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

W.Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz, 2007; E.Cziomer, Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008.

Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, (red.) Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając, Warszawa 2015

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, (red.) Ryszard Zięba, Warszawa 2008

Publikacje własne:

B. Pytlik, Istota i znaczenie budżetu partycypacyjnego we współczesnej Europie, (w:) Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki, red. J. Osiński, I Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016; B. Pytlik, Foreign policy of the Slovak Republic towards challenges in the eastern policy of the European Union, Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies, nr 2(6)/2015; B. Pytlik, Dług publiczny w wybranych państwach Europy Środkowej w warunkach kryzysu, (w:) Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity, I. Zawiślińska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; B. Pytlik, Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; B. Pytlik, Koalicje rządowe w Republice Słowackiej (1992-2010), (w:) Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej 20 lat doświadczeń, A. Koseski i J. Wojnicki (red.), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2011., B. Pytlik, Wybory prezydenckie w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2009?2010, Rocznik Nauk Politycznych, nr 1(14), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2011., B. Pytlik, Kształtowanie się słowackiego systemu partyjnego, (w:) Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Płaszczyzny - wymiary - kierunki, S. Wróbel (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010., B. Pytlik, Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-1998, (w:) Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. B. Pytlik, Prezydent Rumunii, (w:) Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009., B. Pytlik, Prezydent Republiki Słowackiej, (w:) Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.,B. Pytlik, Prezydent Ukrainy, (w:) Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. B. Pytlik, Prezydent Republiki Węgierskiej,(w:) Prezydent w państwach współczesnych. Modernizacja instytucji, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. B. Pytlik, Cele polityki zagranicznej Polski, Czech i Słowacji, (w:) Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.; B. Pytlik, Polityka zagraniczna Kanady w latach 1944-1995, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne t. 5, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock 2006.;B. Pytlik, The Situation of the Lithuanian Minority in Poland, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Studia i Prace z. 8, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.; B. Pytlik, Stosunki polsko-ukraińskie na przełomie XX i XXI wieku, (w:) Medzinárodné vzťahy 2004. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Wydawnictwo Ekonóm, Bratysława 2005.; B. Pytlik, Zasadnicze elementy stosunków polsko-słowackich w latach 1993-2004, (w:) Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.; B. Pytlik, Zarys genezy i ewolucji instytucji prezydenta w Europie, (w:) Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.;B. Pytlik, Zasada podziału władzy w państwie epoki globalizacji, (w:) Medzinárodné vzťahy 2003. Aktuálne problémy medzinárodnych vzťahov v podmienkach globalizácie. Wydawnictwo Ekonóm, Bratysława 2004.; B. Pytlik, Dostosowanie konstytucji państw kandydujących do Unii Europejskiej (na przykładzie Polski i Słowacji), (w:) Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej - nadzieje i obawy, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.; B. Pytlik, Výkonná moc na Litve, v Lotyšsku a Estonsku, Politologický Časopis, nr 1/2002, Wydawnictwo Uniwersytetu im. T. Masaryka w Brnie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wiedza teoretyczna i praktyczna.

2. Umiejętność formułowania definicji i rozpoznawania procesów w zakresie stosunków międzynarodowych.

3. Podstawowe pojęcia.

4. Podstawowe problemy w zakresie omawianej tematyki.

Umiejętności:

1. Analizowanie określonych problemów.

2. Formułowanie hipotez, i wniosków.

3. Rozpoznawanie megatrendów w zakresie SM.

4. Wykorzystywanie i analizowanie danych statystycznych.

Kompetencje społeczne:

1. Profesjonalne przygotowanie do problematyki w zakresie SM.

2. Poszerzanie wiedzy poprzez ciągłe zapoznawanie się z aktualną literaturą.

3. Używanie profesjonalnego języka i terminologii w zakresie polityki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Jarosz, Bogusław Pytlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.