Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131030-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawowe założenia teoretyczne dotyczące stosunków międzynarodowych oraz ich strona praktyczna. Przegląd zasadniczych zagadnień i procesów wpływających na wizerunek współczesnego świata. Mechanizmy tworzące i rządzące współczesnymi stosunkami politycznymi. Zagadnienia ze sfery relacji gospodarczych w kontekście historycznym oraz ich korelacje ze stosunkami natury politycznej.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami w sferze stosunków międzynarodowych. Łącząc teorie z praktyką kurs ma na celu zilustrowanie obu aspektów i ich wzajemnych współzależności. Podstawowym celem jest umiejętność zrozumienia procesów zachodzących w sferze relacji międzynarodowych oraz dokonywanie ich wnikliwej i profesjonalnej analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P.Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, zarys wykładów, Warszawa, 2008.

J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

W.Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz, 2007; E.Cziomer, Międzynarodowe stosunki polityczne, Kraków 2008.

Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, (red.) Ryszard Zięba, Stanisław Bieleń, Justyna Zając, Warszawa 2015

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, (red.) Ryszard Zięba, Warszawa 2008

Publikacje własne:

Bogusław PYTLIK, Współczesne państwo - kryteria rozwoju cywilizacyjnego.,W: red. Joachim OSIŃSKI, Współczesne Państwo jako podmiot polityki publicznej. ,2014;

Bogusław PYTLIK, Foreign policy of the Slovak Republic towards challenges in the eastern policy of the European Union., W: Studia z Polityki Publicznej,2015;

Bogusław Pytlik, Peripheral capitalism of the Visegrad group states ? selected issues

, W: Studia Politologiczne,2021

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wiedza teoretyczna i praktyczna.

2. Umiejętność formułowania definicji i rozpoznawania procesów w zakresie stosunków międzynarodowych.

3. Podstawowe pojęcia.

4. Podstawowe problemy w zakresie omawianej tematyki.

Umiejętności:

1. Analizowanie określonych problemów.

2. Formułowanie hipotez, i wniosków.

3. Rozpoznawanie megatrendów w zakresie SM.

4. Wykorzystywanie i analizowanie danych statystycznych.

Kompetencje społeczne:

1. Profesjonalne przygotowanie do problematyki w zakresie SM.

2. Poszerzanie wiedzy poprzez ciągłe zapoznawanie się z aktualną literaturą.

3. Używanie profesjonalnego języka i terminologii w zakresie polityki.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Jarosz, Bogusław Pytlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0