Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theory of Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 131011-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theory of Econometrics
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Courses for QME - bachelors
Elective courses for QME - bachelors
Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

1. Extending of econometric modeling techniques introduced on the undergraduate level with the special regard to modeling by means of interrelated equations and layouts for correlation econometric models. 2. Reinforcing skills In deriving estimators and examining their features.

"Theory of econometrics" is theory-oriented with practical aspects; it focuses on theoretical issues that are connected with methods and results of estimation of parameters of multiple and simultaneous regression models and their verification.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S.Maddala, Ekonometria, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M.Rocki, Korelacyjna teoria ekonometrii, SGPiS, 1987; A.Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, rozdz. 1-8; A.S.Goldberger, Teoria ekonometrii, rozdz. 4-7; H.Thiel, Zasady ekonometrii, rozdz. 3-7 oraz 9; J.Jakubczyc, Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

A student should:

1. Know the qualities of estimators and the results of assumptions put foreward.

2. Know various forms of econometric models and different layouts for their assumptions.

Umiejętności:

A student should be able to:

1. Derive an estimator for the accepted layout of linear model.

2. Evaluate the usefulness of the known methods of the given model evaluation.

3. Choose the method of evaluation and verify the estimation results.

4. Justify specification of the model.

5. Classify multiple equation model and choose the most suitable method of its estimation.

6. Propose changes in specification of the model in case of no possibility to identify its equations.

Kompetencje społeczne:

A student should also exhibit ability of:

1. Critical appraisal of econometric modeling results.

2. Fill in the gaps on the basis of theoretical econometric literature, and evaluate the reliability of empirical results on the basis of results of published research papers.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 40.00%

referaty/eseje: 60.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0