Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie komputerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130710-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie komputerów
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie: rozumienia roli algorytmów, samodzielnego opracowywania algorytmów, pisania programów komputerowych z wykorzystaniem wybranego języka programowania, efektywnego zarządzania procesem tworzenia oprogramowania, w tym uruchamiania, testowania, dokumentowania programu komputerowego.

Pojęcie algorytmu. Algorytmy a programy. Klasyfikacja języków programowania. Paradygmaty programowania strukturalnego i obiektowego. Środowiska programistyczne. Proces tworzenia oprogramowania. Części programu. Podstawowe typy i struktury danych. Jednostki składniowe programu: deklaracje i definicje, literały, operatory, wyrażenia, instrukcje przypisania, instrukcje sterujące: warunkowa, wyboru, pętli, skoku. Pojęcia podprogramów i modułów. Podejście obiektowe. Pojęcia klasy i obiektu - łączenie atrybutów oraz metod w obiektach. Związki między klasami. Podstawowe algorytmy matematyczne. Złożoność obliczeniowa algorytmów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kingsley-Hughes, K. Kingsley-Hughes, Programowanie. Od podstaw, Helion 2005.

Literatura uzupełniająca:

xxx

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien być w stanie zdefiniować i opisać sytuację problemową.

Student powinien być w stanie zaprojektować właściwe rozwiązanie.

Student powinien być w stanie porównać zaproponowane rozwiązanie z alternatywnymi.

Umiejętności:

Student powinien umieć opracować algorytm rozwiązania problemu i zakodować algorytm w wybranym języku programowania.

Student powinien umieć skompilować program, uruchomić program i wyeliminować błędy składniowe.

Student powinien umieć przetestować program, eliminując błędy logiczne, napisać dokumentację oraz oszacować złożoność obliczeniową programu.

Kompetencje społeczne:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę zorientowania na wykonanie zadania oraz kreatywności w opracowywaniu rozwiązania.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę dbałości o szczegóły a także opanuje zdolność do wykonania pracy w warunkach niedostatku czasu.

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 80.00%

ocena z ćwiczeń: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rubach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Nojszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0