Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130599-P
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie interwencjonizmu w teorii ekonomii; interwencjonizm w politykach UE. Przesłanki oceny środków interwencjonistycznych jako pomoc publiczna. Proceduralne aspekty udzielania pomocy publicznej (w tym ogólne zasady dopuszczalności pomocy w ramach włączeń grupowych oraz pojęcie pomocy de minimis). Ocena środka pod względem kryteriów zgodności w odniesieniu do pomocy na szkolenia, rozwój MŚP i zatrudnienie (definicja MŚP), regionalnej pomocy inwestycyjna (w tym w ramach SSE), pomocy publicznej na ochronę środowiska, pomocy na badania i rozwój. Ewaluacja interwencji publicznych w formie pomocy publicznej. Ocena wielkości i struktura pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem warunków dopuszczalności pomocy publicznej w UE. W obliczu kolejnych kryzysów gospodarczych państwa członkowskie UE stają przed coraz silniejszą presją przedsiębiorców oraz społeczeństwa domagających się podejmowania interwencji w sferze gospodarczej. Jednocześnie Komisja Europejska wypracowała skomplikowany system kryteriów niezbędnych do spełnienia, aby pomoc publiczna mogła być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE. Studenci posiądą wiedzę w zakresie podstawowych kryteriów kwalifikacji środków jako pomocy publicznej, oceny zgodności środków z zasadami unijnymi w zakresie pomocy regionalnej, na ochronę środowiska, na B+R oraz innych. Jednocześnie zapoznają się z proceduralnymi aspektami udzielania pomocy publicznej w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Adam A. Ambroziak, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Robert Zenc (red.) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer 2020.

R.Zenc, "Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy", Warszawa 2012

A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa 2009.

Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. (red.), Warszawa 2011

B.Kurcz (red.), "Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia", Warszawa 2009

Akty prawne dotyczące warunków udzielania pomocy publicznej obecnie obowiązujące (udostępniane sukcesywnie w trakcie zajęć)

Literatura uzupełniająca:

Stoczkiewicz M., "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej", Warszawa 2011

Nykiel-Mateo A.,"Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym", Warszawa 2009

E.Piontek, "Ewolucja podejścia Wspólnoty Europejskiej do pomocy państwa dla przedsiębiorstw" [w:] "Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej", red. C.Banasiński, UOKiK, Warszawa 2005.

Postuła I., Werner A., "Pomoc publiczna", Warszawa 2006

Szuster S., "Komentarz do ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.04.123.1291), LEX/el. 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wykazuje gruntowną wiedzę w zakresie reguł dopuszczalności pomocy publicznej

Student zna główne formy udzielania pomocy publicznej

Student umie ocenić efekty udzielania pomocy publicznej

Student zna zakres i obszary wsparcia w formie pomocy publicznej

Umiejętności:

Student potrafi zidentyfikować instrumenty prawno-finansowe lub projekty, które mogą wiązać się z udzielaniem pomocy publicznej

Student potrafi zidentyfikować odpowiednią legislację unijną mającą zastosowanie do oceny charakteru pomocowego danego instrumentu lub projektu

Student potrafi ocenić czy dany instrument prawno-finansowy lub projekt stanowi pomoc, potrafi zidentyfikować beneficjenta pomocy, przeznaczenie, formę

Kompetencje społeczne:

Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w zakresie aplikowania i zarządzania projektami UE

Student potrafi brać udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

inne: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia prowadzącego - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0