Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 130570-D
Kod Erasmus / ISCED: 10.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-GBI
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie, zakres przedmiotowy i podmiotowy lobbingu korporacyjnego oraz rządowego. Charakter instytucji UE w kontekście lobbingu. Wpływ biznesu, samorządów i rządów państw członkowskich oraz partnerów spoza UE na efekty działania lobbingu w formie decyzji i aktów prawnych głównych instytucji unijnych: Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady UE wraz z jej organami pomocniczymi, Parlamentu Europejskiego oraz instytucji konsultacyjnych. Aktywne formy udziału w procesie decyzyjnym w instytucjach UE. Studenci przygotowują projekt lobbingowy (korporacyjny lub rządowy) w procesie decyzyjnym w UE w odniesieniu do konkretnego wniosku legislacyjnego/pozalegislacyjnego.

Zajęcia prowadzone z maksymalnym zaangażowaniem studentów i użyciem narzędzi online (m.in. peer&tutor feedback, uczenie się przez słuchanie, sztuka zadawania istotnych pytań, ocenianie wzajemne i przez wykładowcę z użyciem rubryk online, team-based learning). Chodzi bowiem o stałą współpracę wykładowcy ze studentami, wska

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem lobbingu korporacyjnego, samorządowego oraz rządowego na proces decyzyjny i legislacyjny głównych instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, Rady UE oraz jej organów pomocniczych, Parlamentu Europejskiego i instytucji konsultacyjnych. W konsekwencji studenci uzyskają wiedzę o możliwościach wpływania na akty prawa unijnego obowiązującego bezpośrednio lub pośrednio na terenie Unii Europejskiej oraz umiejętność opracowania i oceny kampanii lobbingowej w przypadku konkretnego procesu decyzyjnego w UE.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jasiecki K., Kurczewska U. (2017) Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w unii europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dellis K., Sondermann D. (2017). Lobbying in Europe: new firm-level evidence, Working Paper Series, ECB, 2071.Ambroziak AA (red.) (2011) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa;

3. Coen D., Richardson J. (2009). Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues, Oxford University Press.

oraz dokumenty źródłowe (projekty aktów prawnych, stanowiska partnerów społecznych oraz rządów państw członkowskich UE, stanowiska Rady i PE) dedykowane do konkretnego projektu lobbingowego.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurczewska U., Molęda-Zdziech M. (1999). Lobbing w Unii Europejskiej ? zarys problemu, Studia Europejskie 2/1999.

2. Ambroziak AA (2014) Osiągnięcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (wybrane kwestie gospodarcze i finansowe) [w:] M. A. Weresa (red.) Polska. Raport o Konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa;

3. Cohen D., EU lobbying: empirical and theoretical studies, Routledge, 2008.

4. Kurczewska U. (2016). Organizacje biznesu w Unii Europejskiej, SGH.

5. Strony dotyczące lobbingu:

? https://corporateeurope.org

? https://ec.europa.eu/info/consultations_pl

? https://lobbyfacts.eu/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat lobbingu korporacyjnego, samorządowego oraz rządowego w trakcie procesów decyzyjnych głównych instytucji unijnych

Student zna sposób działania oraz praktykę wpływu na proces decyzyjny i legislacyjny politycznych instytucji: Rady Europejskiej

Student zna sposób działania oraz praktykę wpływu na proces decyzyjny oraz legislacyjny (w tym w zakresie aktów delegowanych i implementacyjnych - komitologia) Komisji Europejskiej

Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania głównych ko-legislatorów (Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego) oraz możliwości wpływu na ich decyzje

Student zna sposoby oraz kanały wpływu na działalność instytucji konsultacyjnych: Komitetu Regionów oraz Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego

Umiejętności:

Student posiada umiejętność przygotowania strategii lobbingowej biznesu w głównych instytucjach UE

Student posiada umiejętność przygotowania strategii lobbingowej samorządu oraz rządu centralnego w głównych instytucjach UE

Student umie zidentyfikować działania lobbingowe innych partnerów oraz wskazać działania wspierające lub opozycyjne

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje się umiejętnością dyskusji i współpracy w grupie przygotowującej prace projektowe

Student charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób

Metody i kryteria oceniania:

inne: 50.00%

projekty: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam A. Ambroziak, Michał Kulpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0