Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121580-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-EKO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć został zaprojektowany z myślą o wzbogaceniu wiedzy studentów studiów licencjackich na temat najważniejszych szkół myślenia we współczesnej ekonomii oraz nowych rubieży debaty ekonomicznej.

Głównym celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia istoty utrzymujących się wśród ekonomistów kontrowersji oraz wyjaśnienie przyczyn i wskazanie głównych obszarów rozbieżności poglądów. W programie nacisk został położony zarówno na rywalizujące ze sobą szkoły w obrębie głównego nurtu ekonomii (nowa ekonomia klasyczna, monetaryzm, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, nowa szkoła keynesowska, szkoła austriacka i ekonomia post-keynesowska), jak i wybrane koncepcje składające się na tzw. ekonomię heterodoksyjną (np. ekonomia behawioralna, ekonomia rozwoju i ekonomia nierówności czy nowa ekonomia instytucjonalna ze szczególnym uwzględnieniem badań porównawczych nad odmianami/modelami kapitalizmu). Ostatnia część zajęć została poświęcona przedstawieniu najnowszych wyzwań, przed jakimi sto

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest pogłębienie zrozumienia istoty utrzymujących się wśród ekonomistów kontrowersji oraz wyjaśnienie przyczyn i wskazanie głównych obszarów rozbieżności poglądów. W programie nacisk został położony zarówno na rywalizujące ze sobą szkoły w obrębie głównego nurtu ekonomii (nowa ekonomia klasyczna, monetaryzm, teoria realnego cyklu koniunkturalnego, nowa szkoła keynesowska, szkoła austriacka i ekonomia post-keynesowska), jak i wybrane koncepcje składające się na tzw. ekonomię heterodoksyjną (np. ekonomia behawioralna, ekonomia rozwoju i ekonomia nierówności czy nowa ekonomia instytucjonalna ze szczególnym uwzględnieniem badań porównawczych nad odmianami/modelami kapitalizmu). Ostatnia część zajęć została poświęcona przedstawieniu najnowszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna makroekonomia, a także sformułowaniu pytań, na które ekonomiści nie znaleźli jeszcze zadowalających odpowiedzi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Snowdon, B. and H. R. Vane (2005), Modern Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State, Cheltenham: Edward Elgar; polskie wydanie: Współczesne nurty teorii makroekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Akerlof, G. (2002), Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. American Economic Review, 92(3), 411-433.

2. Amable, B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism. Oxford: Oxford University Press.

3. Cochrane, J. (2011), How did Paul Krugman get it so wrong, Economic Affairs, Institute of Economic Affairs, Oxford.

4. http://modeledbehavior.com/2009/09/11/john-cochrane-responds-to-paul-krugman-full-text/

5. Hall P. and Soskice D. (ed.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford 2001.

6. Klein, P. (1998), New Institutional Economics, Social Science Research Network (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=115811).

7. Krugman, P. (2009), ?How Did Economists Get It So Wrong??, The New York Times, 2 September; http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?pagewanted=8&_r=1

8. Romer, D. (1996), Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill. Polskie wydanie: Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

9. Piketty T. (2015), Ekonomia nierówności, Warszawa, wydawnictwo Krytyka Polityczna.

10. Goldstein, J.P. Hillard M.D., red., Heterodox Macroeconomics. Keynes, Marx and Globalization, Routledge, 2009 (wybrane rozdziały)

11. Reinert, E., Ghosh, J., Kattel, R. red., Handbook of Alternative Theories of Economic Development, Edward Elgar 2018 (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć studenci powinni:

Znać najważniejsze cechy wyróżniające główne szkoły we współczesnej ekonomii.

Umieć wyznaczyć nowe rubieże współczesnej debaty ekonomicznej.

Rozumieć istotę kontrowersji występujących pomiędzy ekonomistami.

Wykazywać znajomość ram metodologicznych wyznaczających możliwe podejścia do problemów ekonomicznych.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć studenci powinni potrafić:

Wyjaśnić, dlaczego i gdzie występują największe różnice zdań między współczesnymi ekonomistami.

Rozróżniać ekonomię głównego nurtu (ortodoksyjną) i ekonomię heterodoksyjną.

Przedstawić najbardziej aktualne wyzwania, w obliczu których stoi dzisiejsza ekonomia.

Zastosować poznane na zajęciach ramy metodologiczne do interpretacji najważniejszych różnic dzielących główne konkurujące ze sobą szkoły ekonomiczne.

Kompetencje społeczne:

Zajęcia powinny też zwiększyć zdolność studentów do:

Formułowania samodzielnych sądów i ocen, uwzględniających najważniejsze aspekty społeczne, naukowe i etyczne we współczesnej ekonomii.

Wielowymiarowego i kompleksowego postrzegania problemów ekonomicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Rapacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Czerniak, Bożena Horbaczewska, Maria Lissowska, Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki, Aleksander Sulejewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Rogoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0