Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary konkurencyjności gospodarki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121470-D
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0810) Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiary konkurencyjności gospodarki
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-GLO
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pojęcie oraz istota koncepcji konkurencyjności gospodarki. Zdolność konkurencyjna a pozycja konkurencyjna gospodarki. Pomiar konkurencyjności gospodarki. Determinanty konkurencyjności gospodarki. Wiedza, innowacje oraz technologie jako czynnik konkurencyjności. Konkurencyjność instytucjonalna. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki. Wymiar regionalny: rozwój klastrów jako determinanta konkurencyjności. Międzynarodowa konkurencyjność wybranych gospodarek (m. in. tzw. triady, BRIC, Singapuru, Polski).

Pełny opis:

Prezentacja teorii i metodologii międzynarodowych studiów porównawczych dotyczących koncepcji międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. Identyfikacja związków między konkurencyjnością a produktywnością. Przekazanie wiedzy dotyczącej pomiaru międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej państwa. Wprowadzenie do koncepcji konwergencji. Przedstawienie znaczenia różnych czynników oddziałujących na międzynarodową konkurencyjność gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich, innowacji i instytucji. Przekazanie umiejętności dot. wykorzystywania źródeł danych statystycznych i najnowszych raportów zawierających analizę i ocenę międzynarodowej konkurencyjności państw. Kształtowanie umiejętności dotyczących przeprowadzania analizy zdolności konkurencyjnej i pozycji konkurencyjnej gospodarki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001 (wersja w jęz. ang.: Porter M.E., On competition, Boston: Harvard Business School Pub., 2008).

2. De Grauwe P. (2010), Dimensions of Competitiveness, MIT, Cambridge, MA 2010.

3. Aiginger K., Vogel J. (2015), Competitiveness: from a misleading concept to a strategy supporting Beyond GDP goals, Competitiveness Review, Vol. 25, Iss 5, pp. 497 -523.

4. Huggins R., Izushi H. (2015), The Competitive Advantage of Nations: origins and journey, Competitiveness Review, Vol. 25, Iss 5, pp. 458 - 470.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, March/April 1994.

2. M. Miozzo, V. Walsh, International Competitiveness and Technological Change, Oxford University Press, USA, 2006.

3. Cykliczne raporty dot. konkurencyjności:

- coroczne raporty Instytutu Gospodarki Światowej SGH (dostępne online)

- IMD, World Competitiveness Report (annual report), Louzanne.

- The Heritage Foundation and The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, (annual report), Washington, DC and New York.

- The World Bank and the International Finance Corporation, Doing Business (annual report), Washington.

- World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report (annual report).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna różne koncepcje dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki.

2. Student rozumie różnicę między pojęciami takimi, jak: pozycja konkurencyjna, konkurencyjność i zdolność konkurencyjna kraju.

3. Student posiada wiedzę na temat czynników konkurencyjności na tle różnych teorii ekonomicznych.

4. Student posiada wiedzę na temat zewnętrznych aspektów konkurencyjności, takich jak: handel międzynarodowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej.

5. Student rozumie znaczenie kapitału ludzkiego, innowacji i instytucji jako kluczowych czynników rozwoju gospodarczego.

6. Student zna najważniejsze raporty, w których dokonana jest ocena i porównanie konkurencyjności różnych krajów.

Umiejętności:

2. Student potrafi odnaleźć i analizować odpowiednie dane statystyczne i oficjalne raporty dotyczące oceny konkurencyjności międzynarodowej państw.

3. Student potrafi zidentyfikować najważniejsze źródła przewagi konkurencyjnej kraju.

4. Student potrafi wykorzystać model diamentu konkurencyjności Portera do analizy różnych grup czynników przewagi konkurencyjnej gospodarki.

5. Student potrafi dokonać analizy znaczenia poszczególnych determinant konkurencyjności międzynarodowej w zależności od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego państwa.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie znaczenie zasobów ludzkich i innowacji w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

2. Student rozumie problemy etyczne związane z konkurencyjnością, międzynarodową, w szczególności problemy krajów rozwijających się.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Dołęgowski, Krzysztof Falkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0