Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa (blended learning)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121415-P
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa (blended learning)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLP-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rola analizy finansowej. Metody i podstawy informacyjne. Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Wymogi rzetelnej analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Ocena wartości dodanej (wykreowanej). Wycena przedsiębiorstw. Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa. Identyfikacja zagrożeń. Ocena projektów inwestycyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przedmiotu analizy finansowej, jej podstawowych narzędzi oraz kierunków ich rozwoju. Zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez studentów wiedzy o mechanizmach kształtujących kondycję finansową jednostek oraz umiejętności prowadzenia analizy, w tym przedsiębiorstw sektora pozafinansowego i finansowego. Poza usystematyzowaniem i pogłębieniem wiedzy teoretycznej, zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G. Gołębiowski (red.), A. Grycuk, A.Tłaczała, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016; Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa, 2004; M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005; B. Pomykalska, P.Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, 2012.

Literatura uzupełniająca:

E. Mączyńska, M.Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, 2006, nr 2; G. Gołębiowski, P. Szczepankowski, Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007. Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw: bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, red. P. Dec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; Ryzyko w działalności przedsiębiorstw: wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, A. Fierla, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.; P. Dec, P. Masiukiewicz, Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna cele, przedmiot analizy finansowej i związki analizy finansowej z innymi dyscyplinami, w tym np. z rachunkowością, zarządzaniem i ekonomią oraz finansami publicznymi.

Zna główne modele, rodzaje, narzędzia i wskaźniki analizy finansowej.

Zna istotę, treści i funkcje sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz zna wskaźniki oceny efektywności inwestycji.

Zna księgowe metody wyceny wartości przedsiębiorstw i zna model predykcji bankructwa.

Umiejętności:

Student potrafi pozyskiwać i selekcjonować dane ilościowe oraz jakościowe do sporządzania analiz finansowych.

Student potrafi wykonywać analizy finansowe oraz dokonywać oceny kondycji finansowej jednostek na podstawie ich sprawozdań.

Student potrafi oceniać zakres kierunki zmian w strukturze źródeł finansowania, zadłużenia i płynności, mierzyć i oceniać zmiany kosztów i rentowności oraz jakości wyniku finansowego, a także identyfikować zagrożenie upadłością i inne zagrożenia finansowe w funkcjonowaniu jednostek.

Kompetencje społeczne:

Postawy etyczne.

Nabywa umiejętności prezentacji wyników przeprowadzonych analiz.

Nabywa umiejętności pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

referaty/eseje: 10.00%

ocena z ćwiczeń: 40.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dec, Aleksandra Jadach-Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Aleksandra Jadach-Sepioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-18 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kurs internetowy, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0