Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 121400-S Kod Erasmus / ISCED: 04.9 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NLLS-MSG
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uwarunkowania rynkowe oraz zasady zarządzania i strategie przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym. Motywy i formy internacjonalizacji przedsiębiorstw, źródła i metody tworzenia ich przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych, orientacje strategiczne oraz główne strategie funkcjonalne przedsiębiorstw zaangażowanych w biznes międzynarodowy.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie motywów, zakresu i form umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. 2. Wykształcenie umiejętności analizy złożonych międzynarodowych uwarunkowań działania przedsiębiorstw.

3. Zrozumienie źródeł i sposobów tworzenia i utrzymywania przewag konkurencyjnych związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw. 4. Wykształcenie umiejętności analizy i wyboru form zaangażowania (wejścia) przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. 5. Ukazanie specyfiki zarządzania i zasad tworzenia głównych strategii funkcjonalnych firm działających na rynkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE Warszawa 2012; M.K. Witek-Hajduk, Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2010;K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE Warszawa 2009; M. Rozkwitalska, Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007;

J. Cygler, M. Aluchna. E. Marciszewska, G. Materna, M.K. Witek-Hajduk, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013; M.K. Witek-Hajduk, Strategia przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku zakupów, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011, nr 180. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca:

Charles W. L. Hill, International Business, (9ed.), McGraw-Hill/Irwin, 2012; A.M. Rugman, T.L. Brewer, The Oxford handbook of internaltional business, Oxford University Press, Oxford 2003; M.K. Witek-Hajduk, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa z zastosowaniem Internetu, w: A. Stabryła, T. Małkus, Strategie rozwoju organizacji, Mfiles.pl, Kraków 2012; M.K. Witek-Hajduk, Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzenia, w: Gospodarka Narodowa, 2012, nr 4; M.K. Witek-Hajduk, Kryteria wyboru zagranicznych dostawców a przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw branży elektromaszynowej, w: Studia ekonomiczne regionu łódzkiego, PWE, Łodź 2012, wydanie specjalne.S.T.Cavusgil, G.Knight, J.R.Riesenberger, International Business, Pearson-Prentice Hall, Upper Saddle River 2008;

T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Wyd. SGH, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

1. posiada wiedzę na temat uwarunkowań biznesu międzynarodowego

2. Student zna specyficzne problemy w zarządzaniu głównymi działaniami i funkcjami przedsiębiorstwa zaangażowanego na rynku międzynarodowym.

3. Student zna najnowsze koncepcje teoretyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w warunkach globalizacji.

Umiejętności:

1. Student identyfikuje i definiuje różne problemy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym, używając terminologii i zakresu ekonomii międzynarodowej oraz nauk o zarządzaniu.

2. Student potrafi dobrać narzędzia analizy i oceny warunków działania firmy na rynku międzynarodowym oraz identyfikuje wpływ różnych czynników otoczenia oraz specyfikę różnych rynków regionalnych

3. Student potrafi planować podstawowe elementy strategii realizowanych przez firmę na rynku międzynarodowym

Kompetencje społeczne:

1. student jest świadomy kwestii etycznych w biznesie międzynarodowym

2. Student potrafi pracować w zespole oraz pod presją czasu i ograniczonej informacji.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 40.00%

referaty/eseje: 40.00%

inne: 20.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Mierzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.